Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Användarorienterade affärsmodeller i trähusbranschen – kartläggning och utveckling

Syftet är att bidra till en utveckling av befintliga affärsmodeller i trähusbranschen, med fokus på relationen mellan producent och slutkund.

För att uppnå det initieras ”en kreativ diskussion”. Första steget blir att beskriva hur kontakter mellan de producerande trähusföretagen och deras marknad/kunder är organiserad idag. I ett andra steg fördjupar vi oss i kritiska frågor som identifierats i steg ett och till sist initieras den kreativa diskussionen om utveckling av affärsmodeller.

Arbetet genomförs under 2016 av Jönköping University, Linnéuniversitet i Kalmar och Träcentrum i Nässjö tillsammans med flera studentgrupper (kandidatuppsatser) och företagen VimmerbyHus, Götenehus och NY..

Undersökningen kommer att ske genom sekundärdata och intervjuer (personliga och per telefon) som kompletteras med en enkät. Studenterna kommer att fokusera på avgränsade marknadsrelaterade frågor i sina uppsatser medan övriga kommer att arbeta med kartläggningen, kritiska frågor och den kreativa diskussionen.

Projektledare: Anders Melander, Jönköping University, Anders.Melander@ju.se, 036-101 849