Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Höga hus i trä – konceptstudier

Hållbarhetsfrågor har de senaste decennierna blivit en allt viktigare fråga inom byggbranschen. När man lyckats minska energianvändningen i den färdiga byggnaden genom bättre installationslösningar och klimatskal så har intresset för miljöpåverkan under byggskedet fått en större betydelse.

Trä har i ett flertal studier visat sig vara ett gynnsamt alternativ och detta tillsammans med en ökande urbanisering leder till ett ökande intresse för höga trähus.

Mål och syfte
– Designa och konstruera 20-30 våningsbyggnad med bärande stomme av trä
– ”Pedagogisk övning”, bygga upp kunskap kring frågorna hos de deltagande aktörerna

Syftet med projektet är att visa olika möjligheter att designa och konstruera en 20+ -våningsbyggnad med bärande stomme av trä och bygga upp en kunskap kring frågorna hos de deltagande aktörerna; arkitekter, konsulter (konstruktion och brand), byggsystemleverantörer och fastighetsägare.

Viktiga områden kommer att vara brand, LCA, konstruktionsberäkningar relaterade till statiska och dynamiska laster t.ex vertikala och horisontella deformationer.

För några av områdena behöver nya beräkningsmodeller, grundade i forskning, utvecklas för att man skall klara projekteringen och implementeras i en form som är användbar för praktiserande ingenjörer. Detta gäller främst egenskaper i bruksgränstillstånd som vertikala och horisontella deformationer och dynamisk prestanda. Man kommer då att behöva genomföra experiment och FE-modeller för att förklara förbandens verkningssätt, som kan sättas samman i större modeller för hela byggnader och kalibreras med resultat från fältmätningar av hela byggnader.

Tid: november 2015 t.o.m 2018 (3 år).

Partnerskap: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Växjö Kommunföretag AB, HSB, White, Berg | C. F Möller, BTB, Bjerking, Briab, Brandskyddslaget, WSP, Moelven, KLH, Masonite beams och Linnéuniversitetet

Projektledare: Marie Johansson, SP

Projektet finansieras av Formas och stöds av Smart Housing Småland.