BOOST

Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt med utgångspunkt i boende och byggande i trä och glas.

BOOST Metadesign presenterade forskningsrön tillsammans med Nässjö Kommun som informerade om ny stadsdel

  

Äldre, migranter och studenter vill ha fler typer av boende än vad som finns på dagens bostadsmarknad. Det är slutsatsen i ett av delprojekten i forskningsprojektet Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt (BOOST). Tillsammans har forskarna Mathilda Tham, Sara Hyltén-Cavallius och Åsa Ståhl från Linnéuniversitetet skapat olika scenarier för hur vi kan bo och tänka kring boende på nya sätt – scenarier de under våren presenterar i en föreställning, varav två gjordes den 8 april på Träcentrum i Nässjö. En av föreställningarna gjordes för politiker, arkitekter, kommunala tjänstemän och företag och den andra gjordes för allmänheten. Träcentrum, Nässjö Kommun, Linnéuniversitetet samt projektet BOOST bjöd in till arrangemanget.

– Sverige har flest ensamhushåll i världen. Vi har vant oss vid att ha mycket plats, men det är inte så framtidsanpassat. Vi kan tänka oss att vi kommer bo fler tillsammans i framtiden och dela på fler saker och ha fler gemensamma utrymmen, och då behövs andra typer av kontrakt mellan människor, säger Mathilda Tham, professor i design vid Linnéuniversitetet, och projektledare för BOOST metadesign.
Men frågan är – vill vi verkligen bo så här? Mathilda Tham tror inte att folk vill bo på ett sätt där de inte har ett privatliv, men menar att det går att vara privat och samtidigt dela med andra. Det behövs en stor omställning, eftersom vi är vana vid att ha vårt eget: förr delade vi av kostnadsskäl, nu måste vi dela för att hålla oss inom jordens resurser, säger Mathilda.

Samtidigt den 8 april presenterades Nässjö Kommuns planer för Västra staden/Digitala trästaden. Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg på Nässjö Kommun och Anders Askling, projektledare hos Nässjö Kommun för Västra Staden informerade om bakgrunden till Västra Staden och nuläget i planeringen. Västra Staden är det geografiska området för den nya planerade stadsdelen medan ”Digitala trästaden” är ett testbäddsprojekt för att testa tekniska lösningar i en verklig miljö i ett samarbetsprojekt mellan kommun, näringsliv och akademi.
Deltagarna fick information om att kommunen genomfört en medborgarenkät som bl a visade att invånarna i Nässjö vill ha blandad bebyggelse och att närhet är viktigt. Kommunen har också utvärderat både positiva och negativa faktorer kopplat till byggnation i Västra staden. Ett attraktivt sjönära läge för Västra staden med centrumnärhet och möjligheter till att skapa en unik och hållbar stadsdel med träteknik och nya lösningar är några av de positiva faktorerna, medan buller och risker p g a järnväg och trafik, markföroreningar, transformatorstationen, eventuellt vikande efterfrågan samt järnvägens placering som barriär har identifierats som negativa faktorer.