Innovationsprocessen

Smart Housing Småland tillhör Vinnovas Vinnväxtsatsningar som syftar till för att främja hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.

Vårt arbete grundar sig på ett angreppssätt om öppen innovation utifrån tanken att kunskap delad av många bidrar till snabbare utveckling. Miljön samlar aktörer runt gemensamma utmaningar, skapar kontakter och initierar aktiviteter som accelererar och katalyserar forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Utifrån behov, prioriteringar och intresse skapas aktiviteterna inom olika former av verksamhet som projekt, plattformar, temagrupper och testbäddar.

Smart Housing Småland verkar i mellanrummet mellan akademi, samhälle och näringsliv med syftet att få fruktsamma möten ske och att idéer ska uppstå snabbare. Aktiviteter och projekt ska stimulera till möten mellan sektorer, organisationer, perspektiv och logiker lokalt, regionalt och nationellt, men också internationellt.

Smart Housing Smålands innovationsprocess

För att stödja forskning, utveckling och innovation på bästa sätt arbetar vi i en innovationsprocess som indelad i fem steg: initiering av idé, konceptutveckling, projektutveckling och ansökan om finansiering, genomförande av projekt och en lärandefas för spridning av kunskap. Smart Housing Smålands processledning följer projekten längs hela vägen men engagerar sig i större utsträckning i innovationsprocessens början och slut i steg 0 och 1 samt 4.

0. Initiering av idé

Innovationsprocessen börjar vanligtvis med att en idé initieras i eller mellan företag, akademi, region, kommun, i Smart Housing Småland referensgrupp, styrelse eller temagrupp. Förbehållslösa möten ökar sannolikheten för att olika aktörer som har samma intresse men med kompletterande drivkrafter möts – och dessa möten kan ge idéer att samverka kring. Smart Housing Smålands processledning fångar då upp idén för att stödja och underhålla dess utveckling till något som kan genomföras i projektform.

1. Konceptutveckling

Smart Housing Småland vrider och vänder sedan på idén och kanaliserar in lämpliga kompetenser och aktörer. Från nätverket kan gemensamma behov och liknande idéer identifieras och aktörer kopplas samman. För att stärka konstellationer skapas exempelvis möten, workshops och forum för dialog med aktörer som kan bidra till innovationens förverkligande.

När en idé bedöms ha potential att utvecklas till ett projekt involveras intressenter och idén förfinas till ett koncept. Utöver Smart Housing Smålands processledning involveras då expertkompetenser och projektledare. Ett förslag för vidareutveckling av projektet tas fram och beslut om finansiering för fortsatt arbetet beslutas i Smart Housing Smålands styrelse.

2. Projektutveckling och ansökan om finansiering

För att utveckla Smart Housing Smålands projektförslag till ett FoI-projekt och för att kunna finansiera ett genomförande söks nu finansiering från en extern finansiär, till exempel Vinnova, Energimyndigheten eller liknande.

Arbetet med att söka finansiering genomförs i första hand av den organisation som beviljats finansiering av Smart Housing Småland för projektutveckling. Processledningen kan dock bistå i arbetet med att hitta rätt projektkonsortium och inriktning på ansökan.

3. Genomförande av projekt

Om finansiering beviljas genomförs projektet av projektorganisationen. Smart Housing Smålands processledning följer upp projektet och medverkar i en eventuell styrgrupp eller referensgrupp och som kommunikatör av arbete och resultat.

4. Lärande

När projektet avslutas, återkopplar Smart Housing Småland till projektet och fångar upp kunskapen som bildats, och hjälper till att sprida resultat och berätta om framgångar. Här fångas också idéer för nya projekt – eller fortsättningsprojekt – upp för att få in dessa i innovationsprocessens första steg igen.