Om SHS

Smart Housing Småland var en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä som bidrog till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus respektive vidareförädling av planglas.

År 2013 blev vi en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och beviljades tio års finansiering med målet att etablera en nationell och internationell stark och attraktiv innovationsmiljö.

Under de två första faserna av miljöns uppbyggnad har sedan 2013 miljön etablerat sig och ökat sin kännedom lokalt, regionalt och nationellt. I årsskiftet 2019/2020 inleddes den tredje och sista fasen av Vinnovas finansiering, och i denna fas var Smart Housing Småland en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä, med inriktningarna Livsmiljöer och Teknik.

Livsmiljöer gjorde det möjligt att adressera en större helhet än bara bostäder och boendet. Detta innebar också andra typer av byggnader än bostadshus tillsammans med boendemiljön; det som fanns emellan husen, men också de funktioner och tjänster som skapade framtidens boende.

Teknik gjorde det möjligt att adressera material, produkter och processer som behövdes för att bygga ett hus, från idé till förvaltning, det vill säga alla moment i byggprocessen och bruksskedet, men också därefter; rivning och återbruk.

Under fas 3 förberedde Smart Housing Småland också för fortsatt verksamhet i regional samverkan tillsammans med näringslivet utan Vinnovas stöd.

Vinnväxt och finansiering

Smart Housing Småland var en av Vinnovas Vinnväxtsatsningar som syftade till att främja hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Smart Housing Småland bidrog till ökad innovations- och konkurrenskraft inom i branscherna för industriell produktion av trähus respektive vidareförädling av planglas.

Smart Housing Småland blev Vinnväxtvinnare i juni 2013 och den tioåriga finansieringen av Vinnova kräver samverkan och aktiv medverkan för motfinansiering från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer. Smart Housing Smålands huvudfinansiärer tillsammans med Vinnova var de tre småländska regionerna Region Jönköpings län, Region Kalmar län samt Region Kronoberg. Till dessa tillkom branschorganisationer för trähus och planglasindustrin, andra forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och företag.

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden var Smart Housing Smålands koordinator gentemot Vinnova och de regionala finansiärerna. RISE tillsammans med Linnéuniversitet, Jönköping University och Träcentrum i Nässjö i Smålandsregionen tillhörde de närmaste genomförandeorganisationerna. Nationell och internationell samverkan med andra universitet, högskolor och forskningsinstitut var också viktig.

Arbetet i miljön drevs av Smart Housing Smålands processledning med en referensgrupp som stödjande organ för att säkerställa relevans i utvecklade projekt och en styrelse för beslut om miljöns strategi och finansiering av projekt.

Styrelsen bestod av representanter från finansiärerna och genomförande organisationer i Smålandsregionen Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä och möbelföretagen, Glasbranschföreningen, Glasforskningsföreningen Glafo, RISE, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Referensgruppen som stöttade processledningens arbete var en bred grupp med representation från samhälle, näringsliv och akademi med representanter från Linnéuniversitet, Jönköping University, RISE, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä- och Möbelföretagen, Sveriges Träbyggnadskansli, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Jönköpings län, Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronobergs län, OBOS, Tengbom, en gemensam representant från Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen Glafo och Glasbranschföreningen samt ordförande för referensgruppen och styrelsen.

Verksamhetsområden

Smart Housing Smålands verksamhetsområden Samhälle, Näringsliv, samt Innovation & Kunskap organiserades utifrån ett trippelhelix-perspektiv för att säkerställa engagemang från alla perspektiv. I verksamhetsområdet Internationalisering fokuserades arbetet på internationell samverkan och verksamhetsområdet Bomässor kopplade samman och synliggjorde Smart Housing Smålands riktningar Livsmiljöer och Teknik genom att driva på och visa upp nya lösningar. Inom verksamhetsområdena planerades och genomfördes seminarier och workshops för att skapa kontakter och kreativa möten som främjade innovativt arbete.

Verksamhetsområde Samhälle fokuserade framförallt på de kommunala och regionala samhällsaktörerna. Nationellt arbete syftade till att öka träbyggandet och därmed industrins marknadsandel och skapa en nationell nod för hållbart samhällsbyggande i Småland. I detta område förenades också Smart Housing Småland med den regionala trä- och skogsstrategins intressen.

Verksamhetsområde Näringsliv syftade till att öka industrins konkurrenskraft, utveckla förmågan till utvecklings-, forsknings- och innovationsarbete samt stötta kompetensutveckling och kompetensförsörjning i industrin. Möten och kontakt med företagen gav information om behov vilket sedan omsättes i projekt, seminarier, möten och nya kontaktvägar. Ett viktigt perspektiv i livsmiljöer var också gestaltning vilket gjorde att arkitektens roll i det industriella byggandet var viktigt.

Verksamhetsområde Innovation & Kunskap arbetade för att engagera forskningsinstitut, högskolor och universitet. De är arenor för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt testbäddar i vilka kunskap, utveckling och innovation skapades respektive testades, verifierades och visades.

Verksamhetsområde Bomässor syftade till att utforska och utveckla konceptet bomässor. Tanken var att bomässor blev arenor för förbättring och utveckling av boendekvaliteten genom att visa upp forsknings- och utvecklingsresultat för byggande och boende, och genom att visa upp den praktiska tillämpningen av resultat. Bomässor skapade visioner hos boende och yrkespersoner. Långsiktigt stärkte bomässor regionens synlighet och den regionala attraktiviteten.

Verksamhetsområde Internationalisering skapade internationell samverkan, bidrog till omvärldsanalys och att innovationsmiljön och det regionala styrkeområdet exponerades internationellt. I verksamhetsområdet ingick även att stödja mötesplatser inom industrins intresseområden samt klustersamarbeten med intressanta miljöer internationellt.

Här hittar du vår Verksamhetsberättelse 2021 >

Hållbarhet

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 var något som innovationsmiljön strävade emot och som också projekt i innovationsmiljön bedömdes utifrån. Smart Housing Smålands verksamhet riktades mot målsättningarna:

  • 5 Jämställdhet
  • 9 Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur
  • 10 Minskad ojämlikhet
  • 11 Hållbara städer och samhällen
  • 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • 17 Genomförande och globalt partnerskap

Målsättningarna var utgångspunkt vid bedömning av projektförslag.