Om oss

Smart Housing Småland är en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä som ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom branscherna för industriell produktion av trähus respektive vidareförädling av planglas.

År 2013 blev vi en av vinnarna i Vinnovas Vinnväxttävling och beviljades tio års finansiering med målet att etablera en nationell och internationell stark och attraktiv innovationsmiljö.

Under de två första faserna av miljöns uppbyggnad har sedan 2013 miljön etablerat sig och ökat sin kännedom lokalt, regionalt och nationellt. I årsskiftet 2019/2020 inleddes den tredje och sista fasen av Vinnovas finansiering, och i denna fas ska Smart Housing Småland vara en innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä, med inriktningarna Livsmiljöer och Teknik.

Livsmiljöer gör det möjligt att adressera en större helhet än bara bostäder och boendet. Detta innebär också andra typer av byggnader än bostadshus tillsammans med boendemiljön; det som finns emellan husen, men också funktioner och tjänster som skapar framtidens boende.

Teknik gör det möjligt att adressera material, produkter och processer som behövs för att bygga ett hus, från idé till förvaltning, det vill säga alla moment i byggprocessen och bruksskedet, men också därefter; rivning och återbruk.

Under fas 3 ska Smart Housing Småland också förbereda för fortsatt verksamhet i regional samverkan tillsammans med näringslivet utan Vinnovas stöd.

Vinnväxt och finansiering

Smart Housing Småland är en av Vinnovas Vinnväxtsatsningar som syftar till att främja hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Smart Housing Småland ska bidra till ökad innovations- och konkurrenskraft inom i branscherna för industriell produktion av trähus respektive vidareförädling av planglas.

Smart Housing Småland blev Vinnväxtvinnare i juni 2013 och den tioåriga finansieringen av Vinnova kräver samverkan och aktiv medverkan för motfinansiering från näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och politiska aktörer. Smart Housing Smålands huvudfinansiärer tillsammans med Vinnova är de tre småländska regionerna Region Jönköpings län, Region Kalmar län samt Region Kronoberg. Till dessa tillkommer branschorganisationer för trähus och planglasindustrin, andra forskningsfinansiärer, intresseorganisationer och företag.

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden är Smart Housing Smålands koordinator gentemot Vinnova och de regionala finansiärerna. RISE tillsammans med Linnéuniversitet, Jönköping University och Träcentrum i Nässjö i Smålandsregionen tillhör de närmaste genomförandeorganisationerna. Nationell och internationell samverkan med andra universitet, högskolor och forskningsinstitut är också viktig.

Arbetet i miljön drivs av Smart Housing Smålands processledning med en referensgrupp som stödjande organ för att säkerställa relevans i utvecklade projekt och en styrelse för beslut om miljöns strategi och finansiering av projekt.

Styrelsen består av representanter från finansiärerna och genomförande organisationer i Smålandsregionen Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä och möbelföretagen, Glasbranschföreningen, Glasforskningsföreningen Glafo, RISE, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Referensgruppen som ska stödja processledningens arbete är en bred grupp med representation från samhälle, näringsliv och akademi med representanter från Linnéuniversitet, Jönköping University, RISE, CBBT- Centrum för byggande och boende med trä, TMF – Trä- och Möbelföretagen, Sveriges Träbyggnadskansli, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Jönköpings län, Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronobergs län, OBOS, Tengbom, en gemensam representant från Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen Glafo och Glasbranschföreningen samt ordförande för referensgruppen och styrelsen.

› Kontakta oss

Verksamhetsområden

Smart Housing Smålands verksamhetsområden Samhälle, Näringsliv, samt Innovation & Kunskap organiseras utifrån ett trippelhelix-perspektiv för att säkerställa engagemang från alla perspektiv. I verksamhetsområdet Internationalisering fokuseras arbetet på internationell samverkan och verksamhetsområdet Bomässor kopplar samman och synliggör Smart Housing Smålands riktningar Livsmiljöer och Teknik genom att driva på och visa upp nya lösningar. Inom verksamhetsområdena planeras och genomförs seminarier och workshops för att skapa kontakter och kreativa möten som främjar innovativt arbete.

Verksamhetsområde Samhälle fokuserar framförallt på de kommunala och regionala samhällsaktörerna. Nationellt arbete syftar till att öka träbyggandet och därmed industrins marknadsandel och skapa en nationell nod för hållbart samhällsbyggande i Småland. I detta område förenas också Smart Housing Småland med den regionala trä- och skogsstrategins intressen.

Verksamhetsområde Näringsliv syftar till att öka industrins konkurrenskraft, utveckla förmågan till utvecklings-, forsknings- och innovationsarbete samt stödja kompetensutveckling och kompetensförsörjning i industrin. Möten och kontakt med företagen ger information om behov vilket sedan omsätts i projekt, seminarier, möten och nya kontaktvägar. Ett viktigt perspektiv i livsmiljöer är också gestaltning vilket gör att arkitektens roll i det industriella byggandet är viktigt.

Verksamhetsområde Innovation & Kunskap arbetar för att engagera forskningsinstitut, högskolor och universitet. De är arenor för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt testbäddar i vilka kunskap, utveckling och innovation skapas respektive testas, verifieras och visas.

Verksamhetsområde Bomässor syftar till att utforska och utveckla konceptet bomässor. Tanken är att bomässor blir arenor för förbättring och utveckling av boendekvaliteten genom att visa upp forsknings- och utvecklingsresultat för byggande och boende, och genom att visa upp den praktiska tillämpningen av resultat. Bomässor ska även skapa visioner hos boende och yrkespersoner. Långsiktigt ska bomässor stärka regionens synlighet och den regionala attraktiviteten.

Verksamhetsområde Internationalisering ska skapa internationell samverkan, bidra till omvärldsanalys och att innovationsmiljön och det regionala styrkeområdet exponeras internationellt. I verksamhetsområdet ingår även att stödja mötesplatser inom industrins intresseområden samt klustersamarbeten med intressanta miljöer internationellt.

Hållbarhet

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska vara något som innovationsmiljön strävar emot och som också projekt i innovationsmiljön ska bedömas utifrån. Smart Housing Smålands verksamhet riktas mot målsättningarna:

  • 5 Jämställdhet
  • 9 Hållbar Industri, innovationer och infrastruktur
  • 10 Minskad ojämlikhet
  • 11 Hållbara städer och samhällen
  • 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • 17 Genomförande och globalt partnerskap

Målsättningarna är utgångspunkt vid bedömning av projektförslag.