Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bygger en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.

Projekt

Här kan du se en lista över de projekt som Smart Housing jobbar och har jobbat med.

Aktuellt

 • Auralisering i VR för trähustillverkning

  Hur förklarar man effekten av att installera ett ljudisolerande fönster för en potentiell kund? De som lever i huset kommer att påverkas av ljudet utanför varje dag och det är därför viktigt att kunna få en uppfattning om hur mycket ljuddämpning och avstånd minskar buller inomhus innan huset är byggt. Men det har hittills nästan varit […]
  Läs mer
 • Utveckling av standardtest för klassificering av brandprestanda hos limfog i KL-trä

  Träbyggnader har genomgått en revolution de senaste 15 åren och många strävar efter att göra allt högre och mer komplexa byggnader. Storleken och komplexiteten gör att det ställs ännu högre krav på brandprestanda. I den pågående Smart Housing-förstudien ”Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer” visar det sig bland annat att brandskyddande gipsskivor kan vara kvar på […]
  Läs mer
 • Brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0

  En ökande populationen och urbaniseringen har skapat behov av förtätning av städer. Detta i sin tur leder till ett ökande behov av höga byggnader. Dessa innebär dock stora utmaningar då Boverkets regelverk för Br0-klassade byggnader, dvs huvudsakligen komplexa byggnader med mer än 16 våningar, är svårtolkade. I ett tidigare SBUF-projekt (13371) har man tagit fram […]
  Läs mer
 • Smart Urbant Boende, Växjö

  Sverige och Kronoberg står inför ett antal utmaningar kopplat till framtidens hållbara städer. IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapligaAkademien) samlade 2015 några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. En tanke fanns att skapa en regional testbädd för forskare på Linnéuniversitetet kring studentboendet Docenten i Växjö. Docenten innehåller 240 ettor på 27 m2 […]
  Läs mer
 • Glasfasad – ny produkt för trähus

  Skulle glas kunna skydda en träfasad mot fukt, UV-ljus, kemiska angrepp och slitage? Hur skulle det kunna se ut och fungera? Skulle det kunna fungera som en fasadlösning som visar fram både träet och glaset och samtidigt fungera vid prefabricering av husmoduler? Målet i SHS-förstudien ”Glasfasad – ny produkt för trähus” var att utreda möjligheten […]
  Läs mer
 • Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor

  Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor. Sizes Works vill bygga flervåningshus i KL-trä och tänker ta fram en prototyp. I samband med detta […]
  Läs mer
 • Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter

  Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar. I projektet  var målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som kan klara brandtest i minst 90 minuter och […]
  Läs mer
 • Höga hus i trä – konceptstudier

  Det treåriga projektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” initierades av omvärldens spirande intresse för träbyggande och en önskan att utforska möjligheter och utmaningar vid praktiskt genomförande av projektering av en hög byggnad med trästomme. Projektet genomfördes som en konceptstudie av två byggnader med 22 våningar utförd som en pelar-balk stomme eller med system baserade på […]
  Läs mer
 • En lärande, digitaliserad besiktningsprocess

  Dagens entreprenadbesiktningsprocess med avprickning på pappersprotokoll är ineffektiv, saknar spårbarhet och effektiv uppföljning vilket leder till missnöjda kunder. Det medger heller inte ett lärande enligt LEAN-principer med ständig förbättring. Det saknas idag ett vedertaget, digitalt verktyg som är branschstandard. I projektet har man tagit fram en prototyp till app, ”KEYspect”, som möjliggör en stabil och […]
  Läs mer
 • Glas på trä för fasader med lågt underhåll

  Marknadsundersökningar och provningar visar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en ny fasadprodukt av laminerat trä och glas. En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att det är en byggnad i trä genom att använda exteriört trä […]
  Läs mer
 • Korrosion av planglas inom byggbranschen kopplat till betong

  Byggbransch och fastighetsägare har problem med droppformiga fläckar och rinnmärken som inte går att avlägsna från glasrutor i nyproducerade och ombyggda/renoverade byggnader. På grund av svårigheterna att fastställa bakomliggande orsaker, uppstår ibland tvister mellan fastighetsägare, byggentreprenör och glasleverantör. Betongrinning är ett ganska vanligt problem i hela landet. Tidigare försök med behandling av både betong och […]
  Läs mer
 • Förstudie för Testbädd Belysning i Kiruna (TBiK)

  Kiruna kommun är inne i en stadsomvandlingsprocess där man ska flytta hela staden vilket skapar unika möjligheter att utveckla system för hållbart samhällsbyggande. Ur denna möjlighet föddes tanken att skapa en testbädd för belysning. Kiruna har ett arktiskt klimat som varierar mellan kalla och mörka vintermånader och ljusa sommarmånader då solen inte alls går ner. […]
  Läs mer
 • Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö

  Verksamhetsledningen i Smart Housing har fått ökad kunskap om normkreativitet för ett inkluderande förhållningssätt i Vinnovaprojektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö”. Projektet genomfördes tillsammans med RISE och Linnéuniversitetet. Syftet var att öka förståelsen för normrelaterade utmaningar och utveckla en plan för införande av ett normkreativt förhållningssätt som hela innovationsmiljön ska kunna […]
  Läs mer
 • Stärka kommuners arbete med Agenda 2030

  Inom byggande och boende är kommunerna viktiga aktörer. De kan i sina beslutsprocesser bana väg för innovationer, systemförändringar och samhällets framtida utveckling. För att vi ska lyckas md att möta olika utmaningar, till exempel klimatförändringar och behovet av en effektivare användning av resurser behöver kommuner arbeta med innovativt i olika planprocesser. De globala mål och […]
  Läs mer
 • Trä i curtain-wall fasader

  Prefabricerade fasadelement är mycket populära då man bygger eftersom det minskar behovet av lagring på plats och montage går snabbare. Den kanske mest sofistikerade prefabricerade fasadelement är de av typen curtain-wall. Dessa finns att få med olika typer av gummipackningar som innebär att fasaden sluter tätt så snart den hängs på. Det gör att det […]
  Läs mer
 • Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer

  Antalet flervåningshus i trä växer i Sverige. För att uppfylla Boverkets brandsäkerhetskrav behöver en konstruktion ha ett visst brandmotstånd. Ett vanligt sätt då man bygger är att klä trä med brandklassade gipsskivor. Efter en tids brand faller gipset dock ned. Byggelementets brandmotstånd beror därför till stor del på hur länge skivan sitter uppe. En genomgång […]
  Läs mer
 • Säkra och hållbara byggkomponenter i trä och glas

  Deltagarna har arbetat i flera forskningsprojekt som utforskar olika aspekter av innovativa strukturella komponenter i trä och glas. Dessa arkitektoniskt tilltalande lösningar har visat sig fungera under korttidsbelastning i rumstemperatur och har dessutom en betydande kapacitet kvar efter initialt brott. Man håller också på att titta på hur tidigare utvecklade limmade koncept beter sig vid […]
  Läs mer
 • Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke

  I dagsläget är användandet av konstruktionsvirke ofta begränsat till spännvidder kortare än 15 meter. Genom att koppla ihop flera element av standard k-virke (tjocklek <45 mm) kan man dock åstadkomma mycket robusta konstruktioner, med marknadens kanske billigaste byggmaterial. Målet för den nya Smart Housing-förstudien ”Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke” är att […]
  Läs mer
 • Fuktsäkerhet vid massivträbyggande

  I träbyggbranschen finns uppfattningen att KL-trä är så massivt att man kan bygga fuktsäkert även om det exponeras för nederbörd under byggtiden. Det saknas dock studier som verifierar detta och risken är att det uppstår mikrobiella skador med efterföljande kostnader, redan under byggtiden vilket skulle kunna riskera KL-träs rykte. Det pågår redan nu ett fältmätningsprojekt […]
  Läs mer
 • Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö

  Under de senaste åren har det skett en akustisk revolution. Insikten om ljudlandskapets betydelse för hälsa, kreativitet, och prestationsförmåga har slagit igenom. Arbetsplatser och andra miljöer inreds inte längre bara för att se bra ut, utan också för att låta bra. I den nya Smart Housing-förstudien ”Glas för aktiv ljuddämpning i kontorsmiljö” ska man studera […]
  Läs mer
 • Kartläggning av foliematerial avsedda för laminering av glas

  Intresset för intelligenta, transparenta, material växer år för år, exempelvis genom transparenta skärmar med eller utan touchfuktioner vilket är ett av de nyare sätten att använda inlaminerade folier. Traditionellt har laminering av glas med folie till största delen använts för att skapa säkerhetsglas, en ruta som har gjorts tåligare mot slag och stötar. I BOOST-projektet fick […]
  Läs mer
 • Kvalitetshöjning av glas – Icke-förstörande provning av glasets hållfasthet

  Glasets styrka beror på storleken och hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som till exempel stål. Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt även hos helt oanvända glas, vilket resulterar i att styrkan kan skilja sig mycket åt. Detta gör att man […]
  Läs mer
 • Brandtekniska lösningar i trähus – kunskapsläge

  Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” initierade den nu avslutade SHS-förstudien ”Brandsäkra detaljlösningar i trähus” där man har tagit fram en rapport över det aktuella kunskapsläget om brandtekniska lösningar. Utgångspunkten för förstudien har varit detaljlösningar enligt ”Brandsäkra trähus 3”, […]
  Läs mer
 • Flexitrappan – trä, glas och belysning i förening

  Flexibeltrappan AB tillverkar trappor. Företaget är i ett uppbyggnadsskede men har redan börjat leverera trappor och har flera förfrågningar. För att ytterligare öka intresset har inledande kontakter tagits med företag belägna i Småland för att utveckla en variant av Flexitrappan. Målet är att ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om företaget ska gå vidare […]
  Läs mer
 • Möjligheter för multifunktionella fönster i flerbostadshus – teknik och affärsmodeller

  Fönster och dagsljuset som vi får genom dem påverkar både hälsa och välbefinnande. Det finns idag tekniker med potential att utveckla fönster ytterligare för att vi ska må ännu bättre. I den här förstudien kommer man att undersöka förutsättningarna för att skapa multifunktionella fönster där både teknik och affärsmodell utreds för applicering i flerbostadshus. Fokus […]
  Läs mer
 • Brandbeständiga limfogar för bärande träkonstruktioner

  Träbyggande är starkt växande och ingår i den hållbara samhällsutvecklingen. Flera moderna träbyggsystem utvecklas nu för industriellt byggande av höga trähus och där utgör limmade produkter en väsentlig del. Målet i detta projekt är att utveckla en småskalig metod för brandbeteende hos CLT-limfogar. Brandsäkerheten är viktig, men limfogars brandegenskaper hos bärande konstruktioner är inte tillräckligt […]
  Läs mer
 • Limmad balk av sidobräder – förstudie kring tekniska egenskaper och marknadsförutsättningar

  En utmaning för dagens träbyggande är att klara högt ställda krav på ljudisolering, svikt och vibrationer i flerfamiljshus av trä. För detta krävs bland annat styva bjälklag som kan klara en betydande spännvidd, utan att tjockleken blir för stor. För att uppnå bästa möjliga resultat behöver man använda så styvt material som möjligt i balkar […]
  Läs mer
 • Augmented Reality i trähustillverkning

  2016 genomförde Smart Housing Småland ett förstudieprojekt, Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö, där tillämpningar av virtuell verklighet, VR, i trähustillverkning diskuterades och flera prototyper utvecklades. Det konstaterades att tekniken kunde tillämpas i hela kedjan från utveckling och design till produktion och slutligen demonstration och försäljning. VR-förstudien gav också idéer till hur man skulle kunna använda förstärkt […]
  Läs mer
 • Tysta Offentliga Rum

  Tysta Offentliga Rum-projektet (TOR) fick såddfinansiering från Smart Housing Småland. Det var ett steg 2-projekt i en möjlig trestegsfinansiering av projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI). Där tog man fram TOR-konceptet – en tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. Det är en innovativ produkt som kan ge avkoppling i bullriga miljöer. Nu […]
  Läs mer
 • Utveckling av innovativ och hållbar inredning – Innovation Square

  Innovation Square är ett EU-finansierat projekt riktat mot värdekedjan inom svensk inredning. Projektet sammanför möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare samt forskningsutförare som arbetar med materialflöden och hållbara material. Ett antal innovationsprojekt ska fungera som ”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom värdekedjan. Genomförande Start med […]
  Läs mer
 • Kartläggning av marknadens flexväggar för det anpassningsbara boendet

  Ett extra rum eller behov av ett större utrymme? Den här studien handlar om hur ett över tiden föränderligt behov av rumsindelning i bostäder kan tillgodoses med flexibla innerväggar. Stor bredd på vad marknaden kan erbjuda Olika aktörer på marknaden identifierades och deras flexibla lösningar för innerväggar kategoriserades. Man fann allt från vik- och blockväggar […]
  Läs mer
 • High6 – trä och glas i kombination med digitala plattformar

  High6 är ett projekt som syftar till att lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl miljön som den boende och fastighetsägaren. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering (BIM) och är en viktig del i bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM […]
  Läs mer
 • Användarorienterade affärsmodeller i trähusbranschen – kartläggning och utveckling

  Den svenska trähusbranschen är fascinerande på många sätt. Produkten hus är spännande i sig. Man behöver bara titta i en av alla huskataloger för att förstå det. Branschens beroende av politiska beslut och konjunktursvängningar är en annan anledning. Ytterligare en anledning är att produkten är unik på åtminstone två sätt. Dels är det ofta det […]
  Läs mer
 • Alla talar om boende

  Forskningsstudien ”Alla talar om boende” har genomförts mot bakgrund av Linnéuniversitetets och Smart Housing Smålands dialog om möjligheten att etablera en miljö för tvärvetenskaplig gränsöverskridande boendeforskning. Syftet har varit att bättre kunna bearbeta fältet boendeforskning och på så sätt bidra till att utveckla ny kunskap som svarar mot samhällets behov. Frågeställningar med utgångspunkt i ”boende” […]
  Läs mer
 • Integrerat ljud i duschvägg

  I SHS-förstudien ”Integrerat ljud i duschvägg”, undersökte man möjligheten att använda duschväggen som bärare av ljud och om detta skulle kunna styras från till exempel en mobiltelefon. Man tog fram en duschväggsprototyp med bra ljud som är snygg och säker med tanke på att man använder elektronik i ett våtutrymme. Duschväggen, som består av laminerat glas […]
  Läs mer
 • Hållbara geometrier: träfiberförstärkta biokompositer optimerade för 3D-skrivning

  I förstudien har man arbetat med att öka förståelsen för 3D-skrivarteknik, biokompositer och fiberförstärkning och vilka tillämpningar som kan förverkligas när de samverkar. Företaget BLB industries i Värnamo har en egenutvecklad 3D-skrivare i storformat (möjligen störst i världen). Målet var att ta fram ett förnyelsebart kompositmaterial och en möbeldesign, optimerade för BLBs unika 3D-skrivare och […]
  Läs mer
 • Interaktiv 3D-visualisering av boendemiljö

  Inom byggbranchen finns ett stort behov av effektivisering och där har digitalisering mycket att erbjuda. Bland annat är byggnadsinformationsmodellering (BIM), virtuell verklighet (Virtual Reality /VR) och förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) verktyg som det länge pratats om där utvecklingen nu accelererar. Dessa verktyg kan göra planering, konstruktion, montering och underhåll av fastigheter mindre arbetsintensiva. I SHS-förstudien […]
  Läs mer
 • BOOST – Boende- och bostadsutveckling för stärkt tillväxt

  Målet med BOOST är att utveckla och etablera samarbeten mellan områdena metadesign, tekniska prototyper och affärsmodellsinnovering med utgångspunkt i boende och byggande i glas och trä, för kommersialiserbara innovationer. Metadesign är en användarcentrerad design som främjar en helhetssyn på boendet, utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv (miljömässiga, ekonomiska och socio-kulturella faktorer i samspel), idag och i framtiden. […]
  Läs mer
 • GreenRoofExplore

  I projektet har man tagit fram kunskap om vad som behöver beaktas för att skapa vertikala förtätningsprojekt. Byggtekniskt sett är äldre skivstommar lättast att jobba vidare med, samtidigt som grundförutsättningar kan kullkasta ett projekt. Genom att tänka bredare och tänka trä kan andra vägar tas för att lyckas med vertikal förtätning. Istället för att bygga […]
  Läs mer
 • Förstudie – ny glasgång för Kulturparken Småland

  Kulturparken Småland vill skapa en mer enhetlig miljö och bättre utnyttjande av lokalytorna. En glasgång mellan Smålands museum och Utvandrarnas hus skulle underlätta flödet mellan dem och ge nya utställningsytor samtidigt som ett nytt ”utställningsfönster” skapas för förbipasserande som ett viktigt tillskott i stadsbilden. I förstudien har man undersökt hur transparent intelligens skulle kunna användas […]
  Läs mer
 • Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor

  I SHS-förstudien ”Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor” provades en ny rationell teknik för automatiserad inblåsning av mineralull i ett prefabricerat golvelement med installationer. Tekniken fungerar men vidareutveckling nödvändig Att använda minerallösull i kombination med inblåsningsplatta var outforskat och här kunde man visa att tekniken fungerar men att vidareutveckling av lösullsmaterialet i kombination […]
  Läs mer
 • Produktion av CLT i södra Sverige

  Marknaden för CLT (cross laminated timber) ökar, framförallt i Europa men även i de nordiska länderna. Produktionen i Sverige är inte tillräcklig för den svenska marknaden och därför importeras betydande volymer från andra Europeiska länder och då framförallt från Österrike där det finns såväl tradition som erfarenhet från CLT-produktion. Dessutom är marknaden för CLT större […]
  Läs mer
 • Spontangranulering av härdade glas

  Det händer då och då att härdade glas spricker utan synbar yttre orsak, så kallad spontangranulering. När detta sker hos konsumenter får det ofta rubriker i media. Om härdat glas går sönder blir det tusentals småbitar med förhållandevis runda kanter, i ett förlopp som närmast upplevs som en explosion. Syftet med förstudien är att undersöka […]
  Läs mer
 • FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys

  Förstudien ”FE-modell av en volymmodul – spännings- och stabilitetsanalys” har tagit fram en FE-modell (FE = Finita Elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod för att lösa partiella differentialekvationer) för att studera deformationer och styvhet hos en typisk volymmodul för flerbostadshus i trä. Modellen är gjord för att vara så snabb och flexibel som möjligt och kan […]
  Läs mer
 • Det åldersbeständiga boendet

  Den demografiska utvecklingen gör att andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de kommande åren. År 2060 pekar prognoserna på att 25 % av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre. Detta innebär att bostadsfrågan för äldre kommer att vara en angelägen uppgift inom samhällsbyggandet framöver, både när det gäller nyproduktion och upprustning […]
  Läs mer
 • Underlag för användning av solceller i höga modulbyggnader

  Det är en stor fördel att redan vid projektering integrera solceller i byggnaden. Det gör att man får lägst kostnad, effektivast användning och att det blir en snyggt. Ljusförhållandena varierar kraftigt beroende på orienteringen, omgivningen och om det är ett tak eller en fasad som solcellen ska placeras på. Det finns flera olika typer av […]
  Läs mer
 • Lösullsisolering istället för mineralullsskivor

  Målet är att rationalisera isoleringsmomentet i husfabrikerna inom SHS. Mineralullsisolering med skivor är en arbetskrävande process där man ska bereda, beställa olika tjocklekar, längder och bredder, lossa, lagra, truckkörning till produktionslinan, avemballera, bära isolering, skära till isolering manuellt, hantera spill, emballage m.m. Skivullsisolering är ineffektivt arbetsmoment i flera processer i en husfabrik, kanske framförallt för […]
  Läs mer
 • Unika fönster: rationell produktion av obegränsad valfrihet

  Additiv tillverkning eller 3D-printning används främst för produkter som tar lång tid att tillverka eller då man vill minska mängden material i en komponent. I projektet utforskades vilken/vilka komponenter i fönstertillverkningen (processkartläggning) som skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt för Kronfönster att tillverka med additiv teknik. Det visade sig att det finns potential att framställa vissa […]
  Läs mer
 • Additiv teknik som möjliggörare i industriell trähustillverkning

  Additiv tillverkning innebär att lager på lager av material byggs upp med en 3D-printer, utgående från digitala CAD-modeller. Därför kan 3D-printern tillverka helt olika produkter med marginell eller ingen kostnadsskillnad, jämfört med att tillverka likadana produkter. Material som används är främst plaster, metaller eller keramer, som i smält form fogas samman med ett tidigare lager […]
  Läs mer
 • Solar Film (Sofi): Laminering av organiska solceller

  Projektet har undersökt hur verkningsgraden i organiska solceller påverkas av att lamineras in mellan glas. Glaspartier med laminerade organiska solceller kan till exempel användas i isolerrutor, takfönster, fasader, balkonger eller busshållplatser. Men det var inte klart hur organiska solceller reagerar på lamineringsprocessen. Laminering av organiska solceller med glas har två fördelar. För det första är […]
  Läs mer
 • Laserskärning av planglas

  Laserskärning av glas är ett relativt nytt område samtidigt som utvecklingen av tunna starka glas med nya applikationer går väldigt fort och kräver bra bearbetningsmetoder. I förstudieprojektet ”Laserskärning av planglas” ges en översikt över de olika tekniker (traditionell, vatten- och laserskärning) som används för att skära eller bearbeta planglas. Sedan gör man en djupdykning i […]
  Läs mer
 • Kartläggning transparent intelligens

  En rapport har tagits fram som speglar en del av det arbete som pågår inom området transparent intelligens internationellt. Fokus ligger på olika ämnesområden som bedöms vara av intresse för Smart Housing Smålands nätverk. Främst tas olika applikationer relaterat till boende upp men inspiration har också hämtats från andra branscher som exempelvis informations- och kommunikationsteknik. […]
  Läs mer
 • Office of the Future – Efficient Coordination, Collaboration and Knowledge Sharing in Enterprises

  Kunskap och information tillhör de mest värdefulla tillgångarna i ett företag. Företag har alltid varit fokuserade på att tillhandahålla korrekt information och kunskap till rätt personer, vid rätt tillfälle och helst direkt på begäran (s.k. efterfrågestyrd informationslogistik). På en globaliserad marknad har detta blivit ännu mer artikulerat under senare år eftersom de flesta organisationer konkurrerar […]
  Läs mer
 • Marknadsanalys/förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar

  Rapporten ger en översikt för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare av transparent intelligens i bostadstillämpningar. En bakgrund till användande av glas i byggnader ges och begreppet transparent intelligens förklaras och exemplifieras. En rad frågeställningar har identifierats och tagits upp vid intervjuer och samtal med olika aktörer inom byggande och bostäder. Resultaten […]
  Läs mer
 • Bostadsprotoyp 1.0

  Vad händer om man samlar ihop ett stort antal företag inom hustillverkning, arkitektur och design, slår ihop dem med ett antal forskare och ger dem möjlighet att gemensamt skapa nya lösningar för byggande och boende? Svaret kunde Smart Housing Småland stolt presentera i Almedalen 2014.   Det finns ett stort tryck på bostadsmarknaden i Sverige. […]
  Läs mer
 • Biobaserade byggmaterial

  Projektet har kartlagt och värderat olika biobaserade byggmaterial för användning ovan mark i grupperna: isolermaterial stomkomponenter panel- och skivmaterial installationsmaterial Här pekar man på vad man bör fokusera på för att utveckla de biobaserade materialen för att öka dess användbarhet och kommersialiserbarhet. Förslag fortsatt arbete En fördjupning bör göras av hur morgondagens konstruktion med nya […]
  Läs mer
 • Etablera prototypverkstad för produkter och komponenter med trä och glas

  I förstudien ”Prototypverkstad” har man gjort en analys och kartläggning av olika resurser för tillverkning av prototyper inklusive designaspekter och möjligheten att ta fram virtuella prototyper. Författare: Jerry Eriksson, Maria Lang, Mikael Ludvigsson, Karin Lundstedt, Matilda Schander, Christina Stålhandske Glafo – glasforskningsinstitutet Kristoffer Segerholm, Lars-Göran Sjökvist, Erica Waller SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Michael Dorn Linnéuniversitetet […]
  Läs mer
 • EU-ansökan Solar-ERA-NET – Projekt: LIMES (Light Innovative Materials for Enhanced Solar Efficiency)

  Målet var att skicka in en EU-ansökan till Solar-ERA-NET Projektledare: Stefan Karlsson, Glafo Ansökan är beviljad och projektet igång. Läs mer på http://www.limes.nu/.
  Läs mer
 • Öppen innovation för affärsutveckling

  Rapporten presenterar statusen för öppen innovation generellt och mer specifikt för små och medelstora företag och byggindustrin. Man ger också en översikt av aktiviteter inom området och diskuterar hur öppen innovation kan förbättra produktutveckling. Författare: Leona Achtenhagen och Anders Melander, Jönköping International Business School  
  Läs mer
 • Förstudie entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande

  Projektet har utvecklat kunskap om relationen mellan affärsmodeller och produktframtagningsprocessen. Kunskap som kan ge upphov till innovativa utformningar av både affärsmodeller och produktframtagningsprocesser. Potentiell fortsatt forskning Målet är bygga vidare på resultaten och därigenom lägga grunden till en forskningsprofil på Högskolan i Jönköping. Projektdeltagare Anders Melander, Peter Johansson (projektledare), Martin Lennartsson, Fredrik Elgh, Leona Achtenhagen, […]
  Läs mer
 • Små prototyper av olika aspekter av transparent intelligens för träbyggande (biobaserade material)

  Projektet har samlat ett stort antal mindre prototyper som alla demonstrerar nya möjligheter det smarta boendet som: Alternativa planglastyper Beläggningar Smarta transparenta funktioner Biokompositer Solceller Fortsättning Prototyperna används för att demonstrera möjligheterna med transparent intelligens i framtida boende. Tack vara att man kan känna och klämma på de lösningar som man pratar om fås en […]
  Läs mer
 • Vilka skall vi bygga för och hur vill de bo?

  Resultatet visar att det finns fyra tydliga grupper som idag har svårt att hitta bra bostadslösningar på den svenska bostadsmarknaden: ungdomar, familjer med många barn, nyanlända flyktingar och äldre personer som söker ett mindre boende. I ett vidare perspektiv går det att vända frågan tillbaka till producenterna: vem vill ni bygga för? Det finns tillgängligt […]
  Läs mer
 • Akustik i bostäder med mycket glasytor

  Projektet har gett en sammanställning av kunskapsläget med en praktisk vinkling mot hur man kan arbeta vidare för att använda befintlig kunskap till att hjälpa nya innovationer för smarta hus. Potentiell fortsatt forskning Perforerade glasabsorbenter Aktivt ljuddämpande rutor Projektdeltagare Lars-Göran Sjökvist (projektledare) och Jörgen Olsson SP Trä, Jerry Eriksson Glafo och Åsa Bolmsvik Linnéuniversitetet  
  Läs mer
 • Byggnaders ljusinsläpp i förändring

  Utgångspunkten för denna förstudie var att nya produkter kan få genomslag bara ifall det finns en kulturell beredskap för det nya som produkten medför. Den tekniska utvecklingen gör allt mer möjligt – men allt som går att göra är kanske inte välkomna lösningar. För att bli framgångsrik måste en ny produkt tillföra ett positivt värde […]
  Läs mer
 • Förberedelser Horizon 2020

  Målet är att i tillgängliga utlysningstexter hitta projektmöjligheter för Smart Housing Småland Projektledare: Mikael Ludvigsson, Glafo
  Läs mer
 • Offentlig innovationsupphandling

  I projektrapporten ”Innovationsupphandling – ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande” av Sara Modig och Åsa Minoz, ModigMinoz, ger man en sammanställning av befintligt kunskap om innovationsupphandling. Man pekar på att en innovationsupphandling inte behöver vara svår och ger goda råd och exempel på hur man kan komma igång med detta. Innovationsupphandling… …innebär upphandling som främjar […]
  Läs mer
 • Smart automation i framtidens trähusfabrik

  Projektet har genomförts i form av en workshopserie med trähustillverkare, sågverk, institut, akademi, leverantörer av automationslösningar samt leverantörer av övrigt material och utrustning. Deltagarna var överens om att det finns stor potential för förbättringar och automatisering inom trähustillverkning och träindustrin. En av de stora utmaningarna är att den egna personalen till stora delar endast känner […]
  Läs mer
 • Internationalisering i trähusbranschen – en beskrivande studie

  Projektet har genom litteraturstudier och djupintervjuer kartlagt den svenska trähusindustrin internationaliseringserfarenheter, samt dess nuvarande företrädares syn på export. Rapporten konstaterar att branschföretagen haft en uthålligt proaktiv inställning till export men att faktiska insatser präglats av bristfällig kontinuitet. Projektledare: Lucia Naldi, Högskolan i Jönköping
  Läs mer
 • Bostadsprototyp 1.0 – framtagning av koncept

  Målet är att ha genomfört en kreativ samverkansprocess med flera arkitektkontor och hustillverkare med ett färdigt och förankrat koncept till ”Bostadsprototyp 1.0” till februari 2014. Projektledare: Per-Erik Eriksson, SP Bostadsprototypen ställdes ut i Almedalen sommaren 2014. Läs mer på bloggen ”Bygg mera nu” vi hade här.
  Läs mer
 • Värme- och ljudisolerande ytterbåge för inåtgående fönster

  Målet är att ta fram ett nytt bågkoncept som kan implementeras som standard i produktserien. Resultatet är sekretessbelagt. Projektledare: Andreas Palmquist, Inwido Projekttid: 1402-1410
  Läs mer
 • iGlass

  I studien undersöktes teknik inom området intelligent glas, med fokus på interaktiv användning och intelligent genomsynlighet. Man tog fram två prototyper som visar på möjligheterna. Den ena är en glasskiva som kan användas till att interaktivt rita på eller till inlärning. Den andra prototypen är ett glas vars genomsynlighet kan styras med hjälp av en […]
  Läs mer
 • Genusaspekter på boendebehov

  Förstudien har undersökt tidigare boendemiljöhistoria och designens relation till genus för att sedan utforska perspektivets applicerbarhet på eventuella boendekoncept för framtiden. En genomgång av tidigare forskning har gjorts och förutsättningar för normkritisk designinnovation har undersökts. Den historiska genomgången visar att bostadspolitik i Sverige från 1800-talet mitt till 1900-talets senare hälft, främst handlat om att lösa […]
  Läs mer