Marknadsanalys / förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar

Se projektrapport

Rapporten ger en översikt för att bedöma applicerbarhet och efterfrågan från kunder och användare av transparent intelligens i bostadstillämpningar. En bakgrund till användande av glas i byggnader ges och begreppet transparent intelligens förklaras och exemplifieras. En rad frågeställningar har identifierats och tagits upp vid intervjuer och samtal med olika aktörer inom byggande och bostäder.

Resultaten sammanfattas under rubrikerna dagsläge, möjligheter, hinder, risker, livslängd och internationellt. Speciellt diskuteras steg som behöver tas för att bana väg för att bärande glas ska kunna användas i byggande. Avslutningsvis ges exempel på olika spår jobba vidare med:

  • Starta processen för normgodkännande av någon bärande glasprodukt
  • Sammanfogning av glas och andra material
  • Sprida kunskap till studenter
  • Tillverka och demonstrera prototyper

 

 Författare: Maria Lang (projektledare) och Elisabeth Flygt, Glafo – glasforskningsinstitutet