Medverka

Smart Housing Smålands funktion är att arbeta som systemintegrator, som innebär att stimulera till möten, skapa länkar och knyta samman nätverkets aktörer för samverkan i forsknings-, utvecklings -och innovationsaktiviteter inom intresseområdena hos nätverkets branscher, industriell produktion av trähus samt vidareförädling av planglas.

När behoven hos flera aktörer sammanfaller kan Smart Housing Småland skapa kontakter och initiera aktiviteter inom tematiska mötesplatser och plattformar, eller stödja processen att utveckla ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Smart Housing Smålands arbete ska stimulera nätverkets branscher så att de på sikt kan erbjuda prisvärda och ändamålsenliga byggnader för att möta marknadens behov.

Vi hjälper till att utveckla idéer, hitta finansiering och kompetens, skriva ansökningar och bygga konsortier. Vi har och samlar stor sakkunskap och har framförallt nära kontakt till experter inom forskningsinstitut, högskolor och universitet.

Vill du ta del av Smart Housing Smålands kompetens och nätverk? Delta i så fall i våra temagruppers möten och workshops, eller delta på seminarier som arrangeras inom projekt och plattformar. Du kan också ta del av rapporter från förstudier och projekt.

Vill du ta del av Smart Housing Smålands arbete, utveckla en idé, delge behov/problemställning som behöver en lösning? Har du redan ett projektutvecklingsförslag så hittar du vår mall för projektförslag här.

Kontakta oss i Smart Housing Småland så kan vi diskutera vidare!

Plattformar

Smart Housing Småland är både en regional och nationell mötesplats. Hela miljön ska ses som ett nätverk där Smart Housing Småland initierar och skapar mötesplatser kring aktuella teman och gemensamma intressen tillsammans med deltagare från akademi, näringsliv och samhälle. Mötesplatserna kan vara enskilda evenemang eller mer långsiktiga satsningar. Seminarier och träffar arrangeras i egen regi, men ofta i samverkan med andra organisationer eller i anslutning till projekt med anknytning till Smart Housing Småland.

BY2030

Plattformen BY2030 är en långsiktig satsning på en mötesplats för intressenter inom hållbart byggande. BY2030 är en mötesplats som ska underlätta för tillkomsten av forsknings-och utvecklingsprojekt i samverkan inom hållbart samhällsbyggande. Detta görs genom att få de olika perspektiven från akademi, samhälle och näringsliv att träffas och föra samtal kring teman och frågor som är av gemensamt intresse. BY2030 ska bidra till ökad samverkan och höjd innovationsförmåga, som accelererar forskning och bidrar till kompetensförsörjning. Det görs genom att arrangera seminarier och möten, men också genom att arbeta med att fortsätta utveckla studiebesök för intressenter inom träbyggande i samverkan med region, kommun, akademi och näringsliv.

Kontaktpersoner
Pernilla Knutsson, Verksamhetsområde Bomässor
pernilla.knutsson@ri.se

Kompetensförsörjning

Smart Housing Småland bidrar kompetensförsörjning bland annat genom att inom akademi och institut stödja utveckling av utbildningar, anställning av personal och inköp av utrustning som är relevant för branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Det gäller också insatser som riktar sig till att öka samhällets, beställares och byggbranschens kunskap om industriellt producerade hus. Insatser sker i samverkan med högskolor, universitet, forskningsinstitut, branschorganisationer, regioner och kommuner.

Exempel på kompetensförsörjning som vi har stöttat: