Medverkande

Smart Housing Smålands funktion var att arbeta som systemintegrator, som innebar att stimulera till möten, skapa länkar och knyta samman nätverkets aktörer för samverkan i forsknings-, utvecklings -och innovationsaktiviteter inom intresseområdena hos nätverkets branscher, industriell produktion av trähus samt vidareförädling av planglas.

När behoven hos flera aktörer sammanfallit kunde Smart Housing Småland skapa kontakter och initiera aktiviteter inom tematiska mötesplatser och plattformar, eller stödja processen att utveckla ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Smart Housing Smålands arbete stimulerade nätverkets branscher så att de på sikt kunde erbjuda prisvärda och ändamålsenliga byggnader för att möta marknadens behov.

Vi hjälpte till att utveckla idéer, hitta finansiering och kompetens, skriva ansökningar och bygga konsortier. Vi samlade en stor sakkunskap och hade framförallt nära kontakt till experter inom forskningsinstitut, högskolor och universitet.

Plattformar

Smart Housing Småland var både en regional och nationell mötesplats. Hela miljön sågs som ett nätverk där Smart Housing Småland initierade och skapade mötesplatser kring aktuella teman och gemensamma intressen tillsammans med deltagare från akademi, näringsliv och samhälle. Mötesplatserna kunde vara enskilda evenemang eller mer långsiktiga satsningar. Seminarier och träffar arrangerades i egen regi, men ofta i samverkan med andra organisationer eller i anslutning till projekt med anknytning till Smart Housing Småland.

BY2030

Plattformen BY2030 var en långsiktig satsning på en mötesplats för intressenter inom hållbart byggande som underlättade för tillkomsten av forsknings-och utvecklingsprojekt i samverkan inom hållbart samhällsbyggande. Detta gjordes genom att få de olika perspektiven från akademi, samhälle och näringsliv att träffas och föra samtal kring teman och frågor som var av gemensamt intresse. BY2030 bidrog till ökad samverkan och höjd innovationsförmåga, som accelererade forskning och bidrog till kompetensförsörjning. Det gjordes genom att arrangera seminarier och möten, men också genom att arbeta med att fortsätta utveckla studiebesök för intressenter inom träbyggande i samverkan med region, kommun, akademi och näringsliv.

Kompetensförsörjning

Smart Housing Småland bidrog till kompetensförsörjning bland annat genom att inom akademi och institut stödja utveckling av utbildningar, anställning av personal och inköp av utrustning som var relevant för branscherna för industriell produktion av trähus och vidareförädling av planglas. Det gällde också insatser som riktade sig till att öka samhällets, beställares och byggbranschens kunskap om industriellt producerade hus. Insatser skedde i samverkan med högskolor, universitet, forskningsinstitut, branschorganisationer, regioner och kommuner.

Exempel på kompetensförsörjning som vi har stöttat: