Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke

I dagsläget är användandet av konstruktionsvirke ofta begränsat till spännvidder kortare än 15 meter.

Genom att koppla ihop flera element av standard k-virke (tjocklek <45 mm) kan man dock åstadkomma mycket robusta konstruktioner, med marknadens kanske billigaste byggmaterial.

Målet för den nya Smart Housing-förstudien ”Undersökning av innovativ förbandteknik för större konstruktioner av konstruktionsvirke” är att utveckla effektiva, tillförlitliga och kostnadseffektiva förband av träbaserade hybridmaterial för större träkonstruktioner huvudsakligen byggda av konstruktionsvirke. Fokus kommer att ligga på att finna en lämplig metod för utformningen av knutpunkter.

Fackverkskonstruktioner över 30 meter med konstruktionsvirke
Syftet är att undersöka kostnadseffektiva alternativ för fackverkskonstruktioner över 30 meter med hybridkonstruktioner av konstruktionsvirke.

Material som kan tänkas användas är tunn aluminium- eller stålplåt, korslimmat fanerträ av både barr- och lövträ samt björkplywood. Tanken är att skivor av något av dessa material placeras mellan varje regel för att sedan skruvas, spikas eller limmas samman.

Själva knutpunkterna ska vara utformade så att de kan användas vid flera olika takstolsutformningar.
I arbetet ingår att generera flera idéer för fackverksgeometrier, utvärdera dem och välja ut de bästa lösningarna.

En del i arbetet blir att undersöka möjligheten att använda självborrande skruvar eller spik som klarar hållfasthetskraven för förbanden. För att bestämma förbandens mekaniska egenskaper kommer ett stort antal dragprov att utföras.

Kanske kan träkonstruktionerna komma att konkurrera med stål
Det här skulle kunna öppna en ny marknad för träkonstruktioner som idag domineras av stål. Man kan också tänka sig att de principer som kommer fram skulle kunna användas för till exempel limträ och ge större spännvidder och effektivare former.

De deltagande företagen ser stora möjligheter att gå vidare inom området fackverkskonstruktioner med långa spännvidder om resultaten blir lyckade.

Projektledare: Joakim Norén, RISE, joakim.noren@ri.se

Projektgrupp: RISE, KTH, Derome, Moelven, RothoBlaas, Koskisen och Pollmeier