Produktion av CLT i södra Sverige

Se projektrapport

Marknaden för CLT (cross laminated timber) ökar, framförallt i Europa men även i de nordiska länderna.

Produktionen i Sverige är inte tillräcklig för den svenska marknaden och därför importeras betydande volymer från andra Europeiska länder och då framförallt från Österrike där det finns såväl tradition som erfarenhet från CLT-produktion. Dessutom är marknaden för CLT större i de centrala delarna av Europa.

Transportkostnaden är betydande för import av CLT (ca 15–20 %) till byggplatser i södra Sverige. Samtidigt är Sverige en nettoexportör av trävaror.

En investering i CLT-produktion på 100 miljoner kr i södra Sverige kan bli lönsam vid en årsproduktion och försäljning på minst 10 000 kubikmeter och man skulle kunna ta del av den transportfördelar som en svensk producent har. Denna volym motsvarar leveranser till ca 350 lägenheter per år eller till en procent av det årliga behovet av nyproducerade lägenheter i Sverige. Till detta finns möjlighet att leverera till sporthallar, industrilokaler, kontorskomplex, skolor samt även exportmöjligheter.

Att tillverka CLT kan vara en bra väg för sågverksindustrin att förädla sidobräder och centrumvirke av lägre kvalitet till en högvärdesprodukt. Vidare visar utredningen att försäljningsarbetet till byggare är annorlunda än försäljning av virke då det krävs mer av CLT-leverantören när det gäller dimensionering för brand, ljud och hållfasthet. Det är ett större åtagande och kräver mer ingenjörskunskap hos leverantören. Sågverksindustrin i södra Sverige har normalt inte den kompetensen och därför utgör detta ett hinder för att den industrin att investera i CLT-produktion.

För att underlätta etablering av CLT-tillverkning i södra Sverige skulle ett öppet byggsystem med standardiserade tekniska lösningar vara till stor hjälp.

Projektledare: Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet, jan.oscarsson@lnu.se, 070 311 31 48