Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer

Antalet flervåningshus i trä växer i Sverige. För att uppfylla Boverkets brandsäkerhetskrav behöver en konstruktion ha ett visst brandmotstånd.

Ett vanligt sätt då man bygger är att klä trä med brandklassade gipsskivor. Efter en tids brand faller gipset dock ned. Byggelementets brandmotstånd beror därför till stor del på hur länge skivan sitter uppe.

En genomgång av tidigare genomförda test visar att tiden till nedfall kan variera mer än 200 % mellan två gipsskivor med samma brandklass och tjocklek. Det indikerar att även fastsättningsmetoden spelar roll, dock finns det inga studier kring detta.

Gipsskivor kan också krympa och därmed spricka och falla ned då de utsätts för brand. Sprickorna påverkas av var fästanordningarna sitter. Lim skulle kunna vara bättre än skruv ur den här synpunkten. Sedan påverkas gipsskivan också av hur underlaget det sätts fast på är konstruerat och vad det består av.

Målet i SHS-förstudien ”Optimerat brandskydd av massiva trästrukturer” är att identifiera effektiva fastsättningsmetoder för gipsskivor och ge rekommendationer för att förbättra gipsskivors brandskyddande egenskaper.

I projektet kommer man att jämföra tid för nedfall för gipsskivor som satts fast med skruvar med olika mönster samt högtemperaturlim i en brandmotståndsugn. Sprickbildning observeras och nedfallstider bestäms och jämförs. Hypotesen är att rätt val av skruvmönster kan förbättra brandmotståndet avsevärt.

Projektdeltagare: RISE och Martinsons

Projektledare: Daniel Brandon, RISE Fire Research, daniel.brandon@ri.se, 070-673 55 73