Korrosion av planglas inom byggbranschen kopplat till betong

Se projektrapport

Byggbransch och fastighetsägare har problem med droppformiga fläckar och rinnmärken som inte går att avlägsna från glasrutor i nyproducerade och ombyggda/renoverade byggnader. På grund av svårigheterna att fastställa bakomliggande orsaker, uppstår ibland tvister mellan fastighetsägare, byggentreprenör och glasleverantör.

Betongrinning är ett ganska vanligt problem i hela landet. Tidigare försök med behandling av både betong och glas varit verkningslösa. I majoriteten av fall handlar problemen om inglasade balkonger alternativt glasräcken i kombination med balkongplatta i betong.

Betongrinning uppstår när vatten varit i kontakt med färsk betong och därefter påverkat glasytor till fasader/balkonger/fönster. Påverkan på glaset kan vara fysisk och ibland även kemisk. Resultatet blir droppfläckar, rinnmärken och utfällningar som försämrar glasets ljusgenomsläpplighet och estetiska intryck.

Så länge påverkan enbart är fysisk är denna skada relativt lätt att ta bort antingen med hjälp av mekanisk polering eller genom att torka glaset med utspädd syra. Ofta fortskrider dock processen till ett kemiskt angrepp på glaset, vilket är permanent och inte går att avlägsna helt med ovan nämnda metoder.

Variation i betongens pH-halt och glasskyddsmedel hjälpte inte
I Smart Housing-förstudien ”Korrosion av planglas inom byggbranschen kopplat till betong” har man nu simulerat betongrinningsangrepp både under kontrollerade former i laboratoriemiljö och utomhus. Man använde två olika betongvarianter (för att se om pH-värdet i betongen påverkade angreppen) och glas med och utan glasskyddsmedel. Dessa variationer kunde dock inte eliminera problemet.

Efter inomhusförsöken, som pågick i fyra månader, gick utfällningarna att tvätta bort med en saltsyralösning och inga djupgående, permanenta korrosionsskador syntes på glaset.

Efter elva månaders utomhusförsök kunde man konstatera bestående skador på glasytorna efter att utfällningarna tvättats bort.

Rätt konstruktion eliminerar problemet
För att förhindra att problem uppstår ska man använda en korrekt konstruktion som hindrar vatten från att droppa ned på glaset.

Förutom korrekt konstruktion så bedöms regelbunden rengöring av glasade räcken eller inglasade balkonger vara något som hjälper och kommer förmodligen bli ett underhållskrav för kunder.

Fortsättning
Det man skulle behöva göra nu är att utbilda branschen i lämpliga konstruktionslösningar och formulera riktlinjer för att undvika problemet med betongrinning.

Liknande angrepp kan uppstå i andra sammanhang på till exempel duschväggar av glas. I ett större projekt skulle man kunna undersöka hur man kan behandla och utvärdera korrosion av planglas generellt.

Det vore också intressant att undersöka om man löst detta på något annat håll i världen.

Projektpartners: RISE (Glas respektive CBI Betonginstitutet), Glascentrum i Växjö AB, NCC, Saint-Gobain, PEAB och SKANSKA Sverige AB

Projektledare: Stefan Karlsson, RISE, stefan.karlsson@ri.se, 010 516 63 57

 

Bildtext: Exempel på hur det kan se ut vid så kallad betongrinning på glas.