Genusaspekter på boendebehov

Se projektrapport

Förstudien har undersökt tidigare boendemiljöhistoria och designens relation till genus för att sedan utforska perspektivets applicerbarhet på eventuella boendekoncept för framtiden.

En genomgång av tidigare forskning har gjorts och förutsättningar för normkritisk designinnovation har undersökts. Den historiska genomgången visar att bostadspolitik i Sverige från 1800-talet mitt till 1900-talets senare hälft, främst handlat om att lösa sin tids ”samhällsproblem”. Var, hur och varför bostäder byggts har styrts av varje tids samtida värderingar och problemformuleringar som i sin tur var grundade i samtida dominanta samvariationer av föreställningar och värderingar om såväl kön som klass men även etnicitet.

Med genusperspektiv på framtidens boendebehov har förstudien haft som syfte att studera användning och design av boendemiljö. För detta syfte har Smart Housing Smålands Bostadsprototyp 1.0 varit en samlingsplats för såväl tankar som de personer vi har bjudit in till workshops för att studera teorier, metoder och möjligheter till designinnovation med framtida fokus på att synliggöra mångfald.

Nödvändigheten av ett intersektionellt förhållningssätt till framtidens boende i det fortsatta arbetet är den mest angelägna frågan som framkom i det under hösten samlade kontaktnät i regionen som i sig är förstudiens viktigaste resultat.

Förstudien har sin fortsättning i det Vinnovafinansierade projektet ”Skava mot normen” under 2015.

Projektledare: Johanna Rosenqvist, Linnéuniversitetet