Glas och trägrund – Förutsättningar, utmaningar och begränsningar för ett systemskifte inom byggandet med en utfasning av betonggrunder

Moderna klimatoptimerade grunder i trä och glas – ett nödvändigt systemskifte för kompletta fossilsnåla byggsystem

Den högintressanta utvecklingen av moderna grunder i kombination glas och trä skulle kunna ersätta konventionella betongplattor, och därmed finns förutsättningar för kompletta byggsystem med minimalt klimatavtryck. I förlängningen möjliggörs en utfasning av betonggrunder. Nu genomförs en relevant och belysande förstudie för att röna ut förutsättningarna för grunder i glas/trä.

I de allra flesta byggnader – även i moderna trähus – används ofta betonggrunder (platta på mark) slentrianmässigt. Användningen för grunder till såväl småhus som byggnader i flera våningar består av tre klimatbelastande material – betong, armeringsjärn och cellplast. Detta får betydande negativa effekter för byggnadernas klimatresultat, visar livscykelanalyser.

I livscykelanalyser för moderna träbyggnader utgör grunden (tillsammans med exempelvis gipsskivor och isolering) för en stor del av de totala utsläppen av växthusgaser.

Förutsättningar, utmaningar och begränsningar för ett systemskifte inom byggandet med en utfasning av betonggrunder är därför högst väsentliga att strukturera och analysera. Potentialen att spara in mycket CO2-utsläpp genom byte av material/konstruktion bedöms som hög. Det finns exempel på mindre klimatbelastande produkter som visar hög potential för att ersätta den konventionella lösningen med betongplatta på mark.

Avgörande positiva CO2-effekter  

Ett exempel på lösning är KL-plattor med återvunnet glas som isolering. Foamglas och Hasopor är två exempel på isolering av återvunnet glas. Den initiala bedömningen är att kommersiell introduktion sker först i villasegmentet varför huvudfokus sker med tillämpning för byggnader upp till två våningar. Framtida potential för att nyttja lösningen i byggnader med fler än två våningar kommer att utvärderas. Blir projektet framgångsrikt öppnar sig en omfattande marknadspotential.

Aktiviteter i den aktuella förstudien: 

  • Kartlägga de olika alternativ till Betong/cellplast som finns och de studier som redan gjorts.
  • Utreda alternativet med KL trä från Södra och skumglas från exempelvis Hasopor.
  • Identifiera de största utmaningarna vid en övergång till träglasgrunder. (fukt, konstruktion, etc.)
  • Utvärdera träglasgrundens potentiella användningsområde utöver villagrund.
  • Föreslå lämpliga konstruktioner av träglasgrund som kan jämföras mot betonggrund i kommande större finansiering.
  • Om möjligt, tillverka en portabel demonstrator som åskådliggör en träglasgrund.
  • Söka finansiering för vidareutveckling av träglasgrunder baserat på resultaten i denna förstudie.

Projektdeltagare Derome AB, Södra ekonomiska förening, Hasopor AB, OBOS, Klara Byggsystem – i dialog, Fiskarhedenvillan – i dialog
Projektledare: Irina Martynyuk, RISE mailadress: irina.martynyuk@ri.se