PLM-system för systemintegration och smart tillverkning i småhusindustrin

Byggsektorn befinner sig mitt inne i en intensiv period med digitalisering. Småhusindustrin tar kontinuerligt nya steg på vägen och arbetar med införandet av digital teknik för att effektivisera produktionsprocessen. Projektet syftar till att med hjälp av PLM-system (Product Lifestyle Management) integrera systemintegration och därigenom åstadkomma effektiva informationsflöden.

I de flesta tillverkningsindustrier och i byggbranschen generellt pågår ett intensivt arbete med den så kallade ”fjärde industriella revolutionen”. I den industriella miljön dominerar koncept som Industry 4.0 och ”Smart Manufacturing”, med fokus på bland annat systemintegration.

Begreppet systemintegration handlar i hög grad om automation av informationsflöden mellan system. På så sätt kan processen för framtagandet av produkter helt enkelt bli mer effektiv och resultat kan kvalitetssäkras. Utöver det kan viktiga inslag såsom optimering och maskininlärning underlätta.

Effektiva informationsflöden

I tillverkande industrier nyttjas produkthanteringssystem (som t.ex. ”Product Lifecycle Management” (PLM) system) för att uppnå systemintegration och därigenom åstadkomma effektiva informationsflöden.

Den svenska småhusindustrin befinner sig i början av sin digitaliseringsresa och arbetar kontinuerligt med införandet av digital teknik för att nå en mer effektiv produktionsprocess. Med avsikt att småhusbranschen ska kunna flytta fram positionerna ytterligare krävs stöd för integration mellan system som exempelvis konfiguratorer, CAD- och affärssystem.

I dag verkar systemen var för sig – isolerat utan direkt samverkan med andra system. Detta betyder att nödvändig systemintegrationen är begränsad. Och det är inte ovanligt att information från CAD-system överförs manuellt till affärssystem. Manuell handpåläggning för att överföra information mellan system ger onödigt långa administrationstider och stor risk för felaktigheter.

Smart tillverkning

Flera försök har det senaste decenniet genomförts för att lösa de här utmaningarna i småhusindustrin men utan känd lyckad implementering. Ett exempel kan nämnas, när ett system utvecklats för att stödja integration mellan affärssystem och CAD – uteblev en lyckosam implementering helt enkelt genom att systemet blev alltför svårarbetat i kombination med motstånd hos personalen.

Denna förstudie ska ta ännu ett steg i småhusindustrins ”digitaliseringsresa” genom att undersöka om systemintegration med hjälp av ett PLM-system kan vara en möjlig väg framåt.

Den här förstudien avser att besvara frågorna:

  • Vilka är de huvudsakliga utmaningarna med begränsad systemintegration i småhusindustrin?
  • Kan ett produkthanteringssystem (PLM) användas, givet de förutsättningar som råder för småhusindustrin, för att behandla utmaningarna med systemintegration?

Utgångspunkterna för förstudien är en nulägesanalys av utmaningar, den begränsade systemintegrationen hos fallföretagen samt en sammanställning av erfarenheter från tidigare projekt. Förstudien avser att skapa en demonstrator av ett PLM-system för ett specifikt område som kartläggs i förstudien. Här kan exempelvis artiklar och strukturer överföras från ett objekt i Revit till YAPLM där man bygger de fulla artikelstrukturerna för exempelvis ett väggblock eller ett badrum. Dessa fulla artikelstrukturer kan senare överföras till ett affärssystem. Förstudien kommer främst fokusera på standardiserad produktstrategi. Förväntade resultat av förstudien är:

1) Framtagning av kravspecifikation för PLM-system inom småhusindustrin. Här beskrivs de utmaningar fallföretagen har gällande en begränsad systemintegration och en kravspecifikation för ett PLM-system som kan hantera dessa utmaningar.

2) Beskrivning av förutsättningar för implementering av PLM-system inom småhusindustrin. Här beskrivs de förutsättningar som behöver finnas på plats, anpassat till småhusindustrin, innan företagen kan starta upprättning och implementeringsprocessen av ett PLM-system. Allt med avsikt att uppnå effektiva informationsflöden med hjälp av denna typ av systemstöd.

3) Demonstrator: I förstudien PLM-system för småhusindustrin ingår två fallföretag vars utmaningar med begränsad systemintegration ska kartläggas. Vidare ska behov av PLM-system kartläggas för att få fram en kravspecifikation. Ur fallföretagens kravspecifikation avgränsas ett område som är relevant att påvisa med hjälp av en demonstrator.

Underlag för fortsatt forskningsprojekt

Förstudien förväntas bidra till ett kommande forskningsprojekt där arbetet med smart småhustillverkning fortsätter. Här finns möjlighet att exempelvis titta på andra typer av systemlösningar såsom exempelvis CAD-verktyg. Typen av systemlösning påverkar hur produktinformationen bör utvecklas.

 

Projekttid: 20211001 – 20220401
Partners: YAPLM, Trivselhus, OBOS, Eksjöhus
Projektledare: Alexander Vestin, Tekniska Högskolan i Jönköping, Alexander.vestin@ju.se