Sjukhus med modern träbyggnadsteknik

Utmaningen i det högintressanta projektet är att få till stånd en första större, komplex sjukhusbyggnad medhjälp av träbyggnadsteknik i Sverige. Smart Housing Småland har en roll som möjliggörare genom att under lång tid ha byggt kunskap, presenterat studier och anordnat seminarier.

I januari 2020 blev förstudien till projektet klar och den presenterades under våren – innan coronapandemin slog till – vid några konferenser som fick stort intresse.

I december 2020 genomfördes ett webbinarium som samlade 150 deltagare.

Webbinarierna under våren och fram till den digitala Almedalsveckan 2021 hade aktörer inom föreskrivande led som teman. Arkitekter, beställare, konstruktörer samt ett övergripande tema för summering. Och den kittlande frågan är förstås; vilken region blir först med att anta utmaningen? Tveklöst har såväl regionerna i Värmland som Skåne på allvar övervägt de möjligheter som utkristalliserat sig och blivit tydliga vid genomförda event. Även ytterligare några regioner har visat intresse.

Utmaning och inspiration
Planerna från Region Värmlands politiska ledning med en storinvestering i ett större ombyggnadsprojekt för Regionsjukhuset i Karlstad finns med som ett tänkbart ”case”. Viljan finns att det ska uppföras i så stor utsträckning som möjligt med träbyggnadsteknik, med alla de klimatfördelar som det för med sig. Utgångspunkten är den nyligen antagna Träbyggnadsstrategin för Region Värmland.

Inom området befintliga sjukhusprojekt i trä finns idag en flora av väldigt spännande (mindre) projekt som redan uppförts. Ett uppmärksammat referensprojekt är en psykiatrisk klinik i Grönlands huvudstad Nuuk som White Arkitekter presenterat vid ett av Smart Housing Smålands webbinarium. I det aktuella projektet har intressenterna lett verksamheten under mottot ”Using Wood to lift the Spirit” och ”Arkitektur som medicin” där utformningen bidrar till en helande miljö för patienterna och de anställda. Dessa är förstås allmängiltiga föresatser i alla sjukhusmiljöer och de hälsobringande aspekterna gör dem förstås särskilt intressanta.

Aktuell lägesstatus i projektet
En av de centrala utgångspunkterna är givetvis ovan redovisade genuina intresse från en handfull regioner som framtida beställare. Här finns också i allra högsta grad intresse från leverantörer av byggsystem att bidra till ett kommande högintressant pilotprojekt i någon av landets regioner. Pilotprojektet ska forma en strategi som påminner om bilindustrins som brukar visa upp en experimentbil / demo för marknaden för att sälja in en vision och för att få kundernas reaktioner innan en färdig bil erbjuds på marknaden. Tillvägagångssättet brukar benämnas som en så kallad ”mula” för en teknisk och kommersiell utvärdering.

Planen är vidare att tillskapa ett konsortium av främst beställare som fokuserar på tidiga faser fram till upphandling av en sjukhusbyggnad om minst fyra våningar. Vilket sannolikt blir fråga om en hybridkonstruktion med en hög andel trä i stommen.

Utifrån den beställande organisationens perspektiv presenteras några centrala fokuspunkter;
• Hur klimatkrav är styrande vid upphandling
• Val av upphandlingsform
• Kunskap och kompetens (om träbyggande, process mm)

Projektet svarar mot frågeställningen huruvida även komplexa, storskaliga byggnader som ett sjukhus med fördel kan uppföras i modern träbyggnadsteknik, vilket väl ligger i linje med Smart Housing Smålands övergripande vision om att skapa nya affärsmöjligheter för en växande träbyggnadsindustri. På marknaden finns idag universitetsbyggnader, kontor, lägenheter och livsmedelsbutiker i större format att ta del av tekniskt och arkitektoniskt.

I projektet återfinns också möjligheten till nya applikationer för planglas – exempelvis laminerat på trä som ytmaterial. Givetvis finns ett helt nytt produktsegment i Sverige och omvärlden med i den större bilden där en klimatoptimerad lösning för såväl byggnation som brukande blir en ny möjlighet med sjukhus i trä/hybridstomme.

Projekttid: 2021 – 2022
Dialogpartners: Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Skåne, Region Kronoberg, GoCo AB, SBUF, PTS plattformen, CVA, Samverkansplattformen RISE-Svenskt trä, Moelven Töreboda, Modulproducent m.fl.
Projektledare: Magnus Falk, Smart Housing Småland magnus.u.falk@ri.se