Biobaserad lösullsfyllning – en förstudie

Se projektrapport

Biobaserad lösull för minskad klimatpåverkan vid nybyggnation 

Biobaserade isolermaterial kan reducera klimatutsläppen ytterligare vid nybyggnation av bostäder och andra fastigheter.

Klimatpåverkan vid nybyggnation är hög. Ökad miljömedvetenhet från konsumenter och beslutsfattare har resulterat i efterfrågan på mindre klimatpåverkande alternativ.

Klimatdeklarationer införs 2022
Från och med 1 januari 2022 ska en klimatdeklaration upprättas när byggnader uppförs i Sverige. Regeringen beslutade den 1 juli om att införa en ny lag om klimatdeklarationer och samtidigt togs beslut om en ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Att klimatdeklarera alla byggnader är ett led i omställningen till ett hållbart och helst klimatneutralt byggande till år 2045. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Bakgrunden är givetvis att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan.
Enligt Boverkets senaste statistik från 2020 svarade bygg- och fastighetssektorn för 21 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser.

Intresse för biobaserade alternativ
Intresset från samhället och aktörer generellt inom byggsektorn inklusive entreprenörer har stadigt ökat de senaste åren avseende möjligheterna att använda biobaserade material.

I det här fallet finns möjligheter att ersätta mineralull med biobaserade alternativ. Dessa bidrar till att sänka klimatpåverkan vid nybyggnation. Om omställningen även inkluderar förändrade arbetssätt som bidrar till bättre resursutnyttjande kan resultaten förbättras ytterligare.

Projektet Biobaserad lösullsfyllning tar rygg på den tidigare genomförda förstudien Automatiserad inblåsning av minerallösull i stället för mineralullsskivor (Persson 2016). Problemet som framkom i studien var att den utrustning som användes inte fungerade tillsammans med minerallösull. Munstycken och slangar skadades av de vassa fibrerna vid blåsning av minerallösullen. Dessutom kvarstod frågor kring packning av ullen och produktivitetsfrågor i samband med fyllningen av det golvbjälklag som användes som typexempel där metoden prövades.

Arbetssätt och stödjande funktioner
Erfarenheter från Tyskland visar att biobaserad lösull fungerar att blåsa utan tidigare nämnda problem för minerallösull avseende slitage på munstycken och slangar. Denna förstudies syfte är att undersöka om tillgänglig utrustning för blåsning av lösull fungerar på ett tillfredställande sätt för att uppnå krav på packning (densitet), respektive minimal sättning vid användning med de biobaserade alternativ som i studien anses relevanta. Dessutom kommer studier kring arbetssätt och stödjande funktioner ingå för att resurseffektivisera arbetet med isoleringen.

Inför studiens urval av biobaserade alternativ kommer inverkan av eventuella tillsatser att utredas. En bakgrund är att Borsalt, vilket är toxiskt enligt Kemikalieinspektionen, kan förekomma i små mängder i vissa brandskyddsimpregneringar. Brandskydd är av naturliga skäl viktigt vid byggnation. En utgångspunkt vid val av alternativ ska vara minimal klimat- och miljöpåverkan – därutöver ska materialet uppfylla kraven för att fungera i en brandcell. Av det skälet kommer även inledningsvis brandtester att genomföras inom ramen för projektet – om brandskyddet inte kan verifieras på annat sätt.

Projekttid: 2021-08-01 – 2022-12-31
Partners: Derome, OBOS, RISE
Projektledare: Viktor Norbäck, RISE viktor.norback@ri.se