Byggnaders ljusinsläpp i förändring

Se projektrapport

Utgångspunkten för denna förstudie var att nya produkter kan få genomslag bara ifall det finns en kulturell beredskap för det nya som produkten medför. Den tekniska utvecklingen gör allt mer möjligt – men allt som går att göra är kanske inte välkomna lösningar. För att bli framgångsrik måste en ny produkt tillföra ett positivt värde – och helst göra både och.

Förstudien omfattade en kunskapsöversikt gällande kulturella betydelser av byggnaders ljusinsläpp och en inventering av teknikfronten gällande transparent intelligens.

Kunskapsöversikten visar att en väsentlig funktion hos ljusinsläpp är hur transparensen direkt eller indirekt låter människor interagera genom exponering både av byggnadens inre och av världen utanför. Maja Willéns (2012) studie av boendeberättelser i Hammarby sjöstad visar fruktbarheten av sådana studier, i vilka man på liknande sätt skulle kunna undersöka t ex gruppen köpare av industriellt producerade småhus eller de tänkta grupperna hyresgäster i bostadsmodulhus.

Alla de lösningar som beskrivs i inventeringen av teknikfronten gällande transparent intelligens påverkar just hur ljuset transmitteras i olika grad. Vissa av de tekniska lösningarna används sedan många år i kommersiella produkter, medan andra är i tidiga utvecklingsstadier – alla innebär tydliga förändringar av funktioner hos byggnaders ljusinsläpp.

Grundat på de kulturorienterade studier som refererats kan vi bara säga att möjligheten att reglera ljusinsläppens transparens, dvs hur byggnaders inre och världen utanför exponeras, bör vara viktigt för hur mottaglig en brukargrupp inom bostadsanvändning är. En för gruppen ”fel” exponering bör göra en ny produkt helt oattraktiv, medan en exponering som harmonierar med eller t o m ger ett unikt stöd för brukargruppens livsstilsförverkligande kan bli en succé. Andra värden som skulle kunna vara väsentliga för upprätthållande av en livsstil kan bero av hur såväl lösningarna som effekterna associeras med för gruppen attraktiva kvaliteter som modernitet, hållbarhet osv.

Projektet har öppnat kanaler mellan organisationer som tillsammans ger en unik och hög tvärdiscplinär kompetenssammansättning med alla möjligheter att utveckla framtidens mest intressanta projekt och produkter.

Möjlig fortsättning

  • transparent intelligens för bostadsmoduler
  • kasserat planglas som råvara för nya produkter
  • visuell och icke-visuell stimulans i vårdmiljöer
  • en mobil testmiljö för transparent intelligens

Projekdeltagare
Cecilia Häggström (projektledare), Jönköpings Tekniska Högskola; Matilda Schander, Christina Stålhandske, Glafo – glasforskningsinstitutet