Additiv teknik som möjliggörare i industriell trähustillverkning

Se projektrapport

Additiv tillverkning innebär att lager på lager av material byggs upp med en 3D-printer, utgående från digitala CAD-modeller. Därför kan 3D-printern tillverka helt olika produkter med marginell eller ingen kostnadsskillnad, jämfört med att tillverka likadana produkter. Material som används är främst plaster, metaller eller keramer, som i smält form fogas samman med ett tidigare lager av stelnat material. Idag används 3D-printern i stor utsträckning för att göra modeller och prototyper, men utvecklingen går fort mot ökad industriell användning.

SHS-förstudien ”Additiv teknik som möjliggörare i industriell trähustillverknings” viktigaste resultat är:

  • Ett arbetssätt som tydliggör hur additiv teknik kan tillämpas för industriell produktion av komponenter till byggnader, och hur innovativ utveckling av funktioner hos sådana komponenter och produkter kan utvecklas för att skapa ökade värden. Kort uttryckt: ”Additiv tillverkning från insikt till innovation”.
  • De konkreta exempel som tagits fram med företaget Flexator, med en potential att ta stora värdesteg genom additiv tillverkning.
  • Förståelsen för behovet av kompetens och testutrustning för att ta fram nödvändig kunskap inför industriell produktion med additiv tillverkning. Särskilda frågor gäller materialegenskaper, tillverkningsteknik, produktivitetsutveckling och lönsamhet.
  • Insikten att utvecklingen kan gå oerhört fort med rätt förutsättningar. BLB Industries som deltagit i projektet visar detta, genom sin utveckling av en ny maskin för additiv tillverkning.

 

Förstudiens nytta är framförallt att:

  • Nuläget för additiv tillverkning har mött verkliga industriella utmaningar för användning i industriellt trähusbyggande, med utgångspunkt från dagens produkter och produktion.
  • Parterna har en gemensam plattform och kompass, för fortsatt FoU och industriell implementering av additiv tillverkning.
  • Den metodik och det arbetssätt som tillämpats är generellt tillämpbara för fortsatt arbete med fler företag.

Engagerade projektparter
Arbetet med förstudien har varit mycket stimulerande, i ”rätt tid” för att grundlägga en förståelse kring möjligheter, begränsningar och arbetssätt för att använda additiv tillverkning på ett smart sätt vid utveckling och tillverkning av stora komponenter med trämaterial. Alla involverade parter, Flexator, BLB Industries, Glafo – glasforskningsinstitutet och Swerea IVF, har bidragit med engagemang och kunskap.

För mera information
Magnus Widfeldt, projektledare, 031-706 6017 magnus.widfeldt@swerea.se