Samskapande för en ny stadsdel för hållbara, attraktiva och inkluderande platser – Fallstudie Jamtli

I den nya stadsdelen Remonthagen i Östersund är ambitionen är att utveckla en levande miljö med bostäder, verksamheter och offentliga rum som samverkar för en hållbar stadsutveckling. Stiftelsen Jamtli har i dialog mellan olika intressenter från akademin, företag, allmänheten, kommunen och regionen utforskat utvecklingsmöjligheter. Smart Housing Småland är en av de involverade aktörerna och här finns också kopplingar till New European Bauhaus och BY2030.

Stadsdelen Remonthagen har som ambition att ska minimera det ekologiska fotavtrycket och bidra till en ökad hållbarhet, hälsa och biologisk mångfald. De tekniska lösningar som ska tillämpas ska kretsloppsanpassas. Detta är ambitioner som i många avseenden sammanfaller med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) tankar om att tillsammans med industrin utveckla framtidens hållbara livsmiljöer som är hållbara, inkluderande och vackra inom ramen för konceptet ”Trädgårdsstäder”.

Det här anknyter också till en tradition i den jämtländska residensstaden där den första stadsplanen från år 1787 visar en kvartersstad där odling integrerats med byggnadskvarter. De involverade vill ta vid och föra traditionen vidare, men i en ny form med småskaliga, charmfulla bostadskvarter med inte alltför höga byggnader, där odling kan ske i det egna hägnet i den privata lilla täppan, men även tillsammans med andra i gemensamma odlingar.

Det handlar om att åstadkomma Inkluderande hälsofrämjande livsmiljöer som möjliggör möten mellan olika generationer, barnfamiljer, unga vuxna i förvärvsarbete, studier eller hemmavarande, liksom andra vuxna och äldre. Här ska också användas olika upplåtelseformer anpassade till olika behov; med såväl bostadsrätter, hyresrätter och kooperationer inom samma stadsdel. Detta ger möjlighet till kvarboende och förankring i sin närmiljö för fler över längre tid.

Med utgångspunkt i robusta byggnadsmaterial och planering av byggnationer som gör det möjligt att använda träbaserade byggsystem för att gynna lokala råvaror från den jämtländska skogen och samtidigt bygga klimatoptimerat. Stadsbyggnadskonst, arkitektur och landskapsgestaltning ska skapa lämpliga ramar för en stadsdel som kretsar runt en odlingspark, attraktiv för såväl besökare som för boende i området.

Levande dialog och samverkan

Idén om att bygga en ny stadsdel i Östersund skapade ett behov av en levande dialog mellan olika aktörer, medborgare och allmänheten. Stiftelsen Jamtli som engagerat sig i arbetet har i dialog mellan olika intressenter från akademin, företag, allmänheten, kommunen och regionen utforskat utvecklingsmöjligheter. Utifrån den processen har en plattform för samverkan och kunskapsutbyte utvecklats.

Plattformen ska möjliggöra samverkan mellan universitet, näringsliv och civilsamhälle, och stödja processer för att hitta gemensamma kärnfrågor och utmaningar för att utveckla innovationer. I den nya stadsdelen kan resultat av samverka implementeras och visas upp samtidigt som forskning prövas och förankras. Detta är arbetssätt och ambitioner som i stort sammanfaller med Smart Housing Smålands arbetssätt med att skapa samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle för att utveckla framtidens livsmiljöer.

Det har också tydliga kopplingar till de processer som pågår i Kronoberg för att utveckla en bymässa utifrån lokala behov och utmaningar i dialog med medborgarna och med SHS ambitioner om att utveckla arbetsmetod i co-design /samskapande processen för att stödja utveckling av testbäddar/demonstratorer för hållbart byggande.

Projektsyfte och genomförande Jamtlis arbete till idag är ett konkret exempel på hur man utgått från lokala förutsättningar och behov för att utveckla en plats som likt New European Bauhaus är hållbar, vacker och inkluderande och hur detta görs i dialog. Platsens kulturarv och kulturvärden är viktiga och högt på agendan.

Hemsida 

En hemsida för Nya Remonthagen har tagits fram i dialog med samverkanspartners. Ambitionen har varit att beskriva projektet i helhet med sina olika arbetsområden, dialogen, intressenterna bakom och bidraget för staden/Regionen.

Länk till hemsida: www.nyaremonthagen.se

Om du har konstruktiva tankar och idéer kring samrådsförslaget får du gärna dela med dig av dem till oss. Det gör du enklast via Idélådan. (länk)

Projektdeltagare: Stiftelsen Jamtli, RISE, Mittuniversitetet,  Östersunds kommun, Växjö kommun inom ramen för projektet Crossways
Projektledare: Ximena Horjales, RISE, Prototypande samhälle, Samhällstransformation, ximena.horjales@ri.se.
Slutrapport: SHS rapportnr 30083- Samskapande proccess för en ny stadsdel