Med sikte på moderna, anpassningsbara bullerskärmar i trä genom projektet ”Utveckling av adaptiva produkter genom designprocess”

Se projektrapport

Moderniseringen av kommunikationerna i Sverige och Europa med höghastighetsbanor för järnväg, medför också krav på effektiva, klimatsmarta bullerskärmar. Trafikverket har uttryckt en vilja att utveckla adaptiva designade bullerskärmar i förnyelsebara material. Att utveckla hållbara, vackra och funktionella bullerskärmar i modern träteknik I projektet ”Utveckling av adaptiva produkter genom designprocess” tar sikte på att kombinera klimatsmarta lösningar med beständighet och variationsmöjligheter.  

I Sverige och övriga Europa pågår satsningar på effektivare kommunikationer, och där järnvägsnät moderniseras och höghastighetsbanor kan utmana den klimatbelastande flygtrafiken. För att det ska fungera väl genom ett allt mer tätbebyggt och urbaniserat Europa behövs också bullerskärmar som är robusta men också tillverkade enligt alla hållbarhetens kriterier. Bullerskydd och bullerskärmar är redan i dag en viktig produkt inom den träbaserade industrin. I Sverige har också Trafikverket uttryckt en vilja att utveckla adaptiva designade bullerskärmar i förnyelsebara material.

Emellertid måste framtidens träprodukter klara komplexa krav: från myndigheter, höga miljökrav, gå att tillverka smidigt, snabbt och effektivt, samtidigt som designmöjligheter ges för arkitekter och användare. Divergerande krav som endast kan mötas i nära samarbete med olika kompetenser. De estetiska och funktionella processerna måste mötas!

Målet med projektet är att med denna ökade kunskap om designprocessen utveckla adaptiva produkter. Produkter som är anpassningsbara till olika kontexter och gestaltningsområden inom det moderna träbyggandet. Målsättningen är att skapa ett konsortium och skriva en ansökan för att utveckla en designad bullerskärm i trä. Det handlar om ett designat bullerskärmsystem i trä utvecklat för placering vid nya höghastighetsbanor. Kraven på bullerdämpning, material, design och terränganpassning är stora. Trafikverket vill gärna utveckla adaptiva designade bullerskärmar i förnyelsebara material.

Smart designmetod för nya produkter

Här ska också designmetoden som utvecklats i projektet ”Fasaden i staden – snabb, snygg, smart (FiSSSS) ” finansierat av BioInnovationen, med fördel kan appliceras på utvecklandet av andra produkter inom träindustrin. Möjligheter med designvariation i fasadsystemet och utrönandet av vilka komponenter som är skissbara har spelat en central roll att utvärdera eftersom en viktig utgångspunkt har varit att arkitekter enkelt ska kunna anpassa formgivningen till olika kontexter i den byggda miljön. Samtidigt måste fasadsystemet gå att tillverka smidigt och snabbt via digitalisering samt att det ska vara tekniskt möjligt att uppfylla uppställda design- och funktionskrav.

Syftet med projektet ”Utveckling av adaptiva produkter genom designprocess” är att utveckla och pröva, mot en ny produkt – bullerskärmar just den framtagna designprocessen som utvecklades inom ”Fasaden i staden – snabb, smart, . SCA vill få avsättning för högkvalitativt virke, Hedlunda Industrier söker nya sammansatta produkter i trä och Wavebreaker är intresserade av tillämpning av deras framtagna bullerdämpande produkt

Projektdeltagare: RISE, Trafikverket, Wavebreaker AB, SCA Timber, Hedlunda Industrier AB
Projektledare: Camilla Schlyter, RISE, camilla.schlyter@ri.se