Office of the Future – Efficient Coordination, Collaboration and Knowledge Sharing in Enterprises

Se projektrapport

Kunskap och information tillhör de mest värdefulla tillgångarna i ett företag. Företag har alltid varit fokuserade på att tillhandahålla korrekt information och kunskap till rätt personer, vid rätt tillfälle och helst direkt på begäran (s.k. efterfrågestyrd informationslogistik). På en globaliserad marknad har detta blivit ännu mer artikulerat under senare år eftersom de flesta organisationer konkurrerar på en alltmer kunskapsdriven marknad.

En pågående utveckling av en ny teknologi, som bland annat studeras av glasforskningsinstitutet Glafo i Växjö, är den som bygger på transparent intelligensen eller tryckkänsliga glasytor som den också är känd som. Nya produkter baserade på denna teknologi har många möjliga tillämpningar men projektetet Office of the Future, som finansierats av Smart Housing Småland, har haft som avsikt att fokusera på dess användbarhet och nytta i en modern kontorsmiljö. Deltagarna i projektet är av den åsikten att transparent intelligens, i kombination med affärssystem och semantisk teknik, öppnar upp möjligheter för att skapa en ny informations- och kommunikationsplattform för bättre samordning, samarbete och kunskapsdelning inom företag.

Studien har bland annat innehållit genomförandet av en analys av dagens kontor och de dagliga aktiviteter som ett kontor inbegriper. Resultaten från denna analys kommer att ligga som grund för det fortsatta arbetet mot Framtidens kontor.

Några av de aktiviteter som analyserats under förstudien har varit:
1.Hur arbetar olika aktörer på ett kontor idag?
2.Vilka verktyg, metoder och processer förlitar man sig på?
3.Vilka IT-hjälpmedel och informationskällor står till kontorsanställdas förfogande idag?
4.Hur kan nya hjälpmedel baserade på bland annat transparent intelligens (det vill säga tryckkänsliga glasytor i form av kontorsbord och mellanväggar) inlemmas i de dagliga aktiviteterna för att förbättra, fördjupa och förenkla samarbetet på kontoret?
5.Hur kan man effektivisera arbetet på kontoret med hjälp av alla de olika verktyg som står till buds i form av mobila plattformar, tryckkänsliga glasytor, semantiska teknologier, m.m.?

Svaren på frågorna 1-3 har främst kommit från intervjuer med personal på Länsstyrelsen i Kalmar och Pdb medan svaren på frågorna 4-5 kommit från analyser av pågående internationella forskningsprojekt.

Det samlade resultatet, som inkluderar alla dessa frågor, presenteras i slutrapportwn som bland annat innehåller processbeskrivningar baserade på resultaten från intervjuerna. Ansatsen i förstudien, men även för det fortsatta forskningsprojektet, har varit att fokusera på kontoret, dess uppbyggnad och funktion. Det fortsatta, utvidgade projektet ligger också väl i linje med Vinnovas program Utmaningsdriven innovation – Informationssamhället 3.0 – Konstellationsbyggande och idéutveckling. En ansökan till detta program avses skickas in i januari 2015.

Projektledare: Anders Adlemo, Jönköping University