Brandteknisk beskrivning av två koncepthus i byggnadsklass Br0

En ökande populationen och urbaniseringen har skapat behov av förtätning av städer. Detta i sin tur leder till ett ökande behov av höga byggnader. Dessa innebär dock stora utmaningar då Boverkets regelverk för Br0-klassade byggnader, dvs huvudsakligen komplexa byggnader med mer än 16 våningar, är svårtolkade.

I ett tidigare SBUF-projekt (13371) har man tagit fram ett tillämpningsstöd som underlättar projektering av brandskydd i höga byggnader med träkonstruktion.

Resultaten därifrån ska nu användas på de två konceptbyggnader som tagits fram i Formas¬projektet Höga byggnader i trä, TTB – Tall Timber Buildings. Koncepthusen har över 20 våningar och bärverk och andra delar består av förnyelsebara material.

Det framtagna tillämpningsstödet ger de grundläggande förutsättningarna för att göra en brandteknisk beskrivning. Men varje Br0-byggnad är unik och måste branddimensioneras efter sina egna förutsättningar och det kommer att göras i det här SBUF-projektet som medfinansieras av Smart Housing Småland och deltagande företag.

Branschen får genom detta projekt tillgång till detaljerade brandskyddsbeskrivningar för två unika byggnadstyper, som ännu inte finns i Sverige.

Nya krav på alternativa metoder för analytisk dimensionering
Enligt rådande svensk byggnadslagstiftning (BBR och EKS) kan så kallad förenklad dimensionering inte användas för byggnader som överstiger 16 våningar, utan brandskyddet ska projekteras, utformas och verifieras genom alternativa metoder för analytisk dimensionering. Detta är helt nytt och kräver utvecklingsinsatser.

Brandskyddsbeskrivningen
Brandskyddsbeskrivningen tar hänsyn till svensk bygglagstiftning och Boverkets byggregler.

Följande kommer att utredas och specificeras i brandskyddsbeskrivningen:
• Dimensionerande brandbelastning
• Bärverkskrav
• Utrymningssituationen
• Räddningstjänstens insats
• Skydd mot brandspridning inom byggnaden samt längs fasad
• Eventuella andra aspekter som bör beaktas vid byggande med förnyelsebara material

Brandskydd under byggtid ska ingå.

Resultaten kommer att inkluderas i den Best practice-guide som håller på att tas fram av RISE.

Projekttid: 20190901-20200131
Projektgrupp: NCC Building Sweden, Linnéuniversitetet, BSL Brandskyddslaget, Briab Brand & Riskingenjörerna och RISE.
Projektledare: Birgit Östman, Linnéuniversitetet, birgit.ostman@lnu.se

 

Bildtext: Exempel på konceptbyggnader med trästomme, t.v. White och t.h. Bjerking.