Trävarulogistiklyftet 2025

Avsikten med projektet är att skapa en plattform för företag i regionen som möjliggör kunskapsförsörjning inom bygg- och trävarulogistik. Med denna förstudie sätts forsknings- och innovationsbollen i rullning och företag i regionen har möjlighet att vara med och påverka framtidens trävarulogistik. Resultat och affärsnyttor kommer regionens företag till nytta först, vilket skapar konkurrenskraftig innovationsmiljö.

Träbyggandet växer snabbt

Med Sveriges medlemskap i EU 1994 – 1995 ändrades (implementerades) byggnormerna på så sätt att flervåningshus med trästomme i högre byggnader och bostadshus blev möjliga. Därefter har det skett en radikal ökning och andelen flervåningshus med trästomme svarar i dag för cirka 20 procent enligt TMF’s senaste statistik (2021). En viktig drivkraft bakom utvecklingen handlar förstås om träbyggnadsteknikens stora klimatfördelar, men även den industriellt baserade tekniken visar stora fördelar avseende byggtider och avsevärda kvalitetsförbättringar (färre byggfel – ett samhällsproblem som årligen kostar mångmiljardbelopp).

Skärpta krav på reducerade CO2-utsläpp och krav på klimatdeklarationer för byggnader från 1 januari 2022 har skapat en stark efterfrågan på moderna träkonstruktioner som inkluderar så väl byggnadsstommar, fasader som inredningar. Allt fler aktörer bland beställare, entreprenadföretag och bostadsbolag ser utväxlingen av betong och stål som en primär klimatåtgärd för att förbättra byggnaders klimatprestanda. Studier visar att utsläppen i byggprocessen kan reduceras med upp till 70 procent genom materialutbyte, skifte av byggmetoder och minskat behov av transporter.

Effektiv process

Huvudmotivet bakom projektet Trälogistiklyftet 2025 är att produktionen av moderna träbyggnader är attraktiv också utifrån ett produktivitets- och logistikperspektiv. Den träbaserade industrin samlar många företag och organisationer. Allt från möbel- och inredningstillverkare (ex. Vedum) som använder trä som material i sin produktion till småhustillverkare (ex. Hjältevadshus) som förser privatkunder med bostäder.

I fokus för den snabba utvecklingen för flerbostadshus i träbyggnadsteknik återfinns industriella tillverkare av flerbostadshus med trästommar såsom Piteå-företaget Lindbäcks Bygg och Moelven Byggmodul – med bland annat tillverkning i Sandsjöfors. Alla dessa möter olika utmaningar beroende på typ av produkt och företagsstorlek, men det som förenar dem alla är utmaningar som rör exempelvis hantering, transport och lagring av träprodukter och träbyggsystem.

Logistik och materialförsörjning

En av de utmaningar som användandet av trä som material för med sig är byggsystemens känslighet för fukt, mögel och temperaturskiftningar (Källander, 2014). Detta är relevant ur ett logistiskperspektiv, eftersom det ställer högre krav på en logistik och materielförsörjningsprocess som kan leverera, hantera och lagra trämaterial för att minimera tiden det utsätts för väder och vind samt säkerställa produktivitet och effektivitet i verksamheten.

Forskningen kring bygglogistik har hittills inte ägnat träbaserade produkter eller träbyggsystem tillräckligt mycket uppmärksamhet. Det medför att kunskapsläget fortfarande är för lågt kring vilka logistiklösningar som passar bearbetande företag (som använder trämaterial) och olika typer av träbaserade produkter. Detta sammantaget gör det relevant att undersöka hur logistiken kan utformas för att möjliggöra bättre produktionsplanering så att den ökande efterfrågan kan mötas.

En viktig del av detta arbete blir att förstå vilka utmaningar företagen har i nuläget, hur logistiklösningar kan utformas för att hantera dessa utmaningar samt visa på vilka värden (bl.a. ekonomiska) som lösningarna skapar – och för vem.

Detta sker i projektet

Avsikten är att genomföra en förstudie som tydliggör vilka problemen och utmaningarna är för de olika aktörerna i branschen. Utfallet från förstudien är tvåfaldigt.

  • Den första delen är en tydlig bild över problematiken kopplat till bygglogistik hos de olika företagen och hur bygglogistiklösningar kan användas för att bemöta dessa problem och utmaningar.
  • Den andra delen av resultatet är att skapa en forskningsmiljö som fokuserar på bygglogistikforskning hos trämaterialföretagen.

Målet är att skapa underlag för vidare forskning (med exempelvis doktorander) kring hur logistiklösningar kan utformas för branschen, vilka värden som skapas och för vem, samt hur digitalisering kan vara en ”möjliggörare” för att få det att fungera.

Projekttid: 20210815 – 2022-02-28
Partners: Linköpings universitet, JTH/Träcentrum

Projektledare: Micael Thunberg, Linköpings Universitet, 011-36 32 74, micael.thunberg@liu.seTeknisk Projektledare: Céline Montanari (RISE), celine.montanari@ri.se
Projektledare: Mikael Ludvigsson (RISE)
Projektdeltagare: Lars Blomqvist, Illia Dobryden, Philip Josephson, Stefan Karlsson, Maria Lang, Ingemar Malmros, Peter Rättö (RISE)

Slutrapport: Slutrapport Trävarulogistiklyftet 2025