Tysta Offentliga Rum

Tysta Offentliga Rum-projektet (TOR) fick såddfinansiering från Smart Housing Småland. Det var ett steg 2-projekt i en möjlig trestegsfinansiering av projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI).

Där tog man fram TOR-konceptet – en tyst, flexibel ljudmiljö uppbyggd av hexagoner i glas. Det är en innovativ produkt som kan ge avkoppling i bullriga miljöer. Nu har man fått ett steg 3-projekt beviljat för att ta konceptet vidare mot en marknadsetablering.

Sedan steg 2-projektet avslutades har partnerskapet drivit användarintegrationen i utformningen vidare och utvecklat hårdvara med stöd av bland annat Vinnova och Bygginnovationen. Konsortiet har stärkts med brukarcentrerad design och expertis inom policy samt industripartners. Användningsområdena har expanderats mot bland annat byggprojekt och skolor vilket är mycket intressant ur ett Smart Housing-perspektiv.

Buller skadar oss
Buller är ett av de allvarligaste och mest svårlösta problemen när man bygger framtidens hållbara och attraktiva städer. 75 % av den europeiska befolkningen bor i storstäder. 40 % av befolkningen i Europa är utsatta för skadliga bullernivåer över 55 dB. Typiska bullerkällor är trafik, ventilation, industrier och bygg- och anläggningsarbeten.

Buller är ett problem för att det orsakar
• höjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar
• en försämring av allmänt välmående på grund av ökad stress och störd sömn
• försämrad koncentrationsförmåga och arbetsprestanda

Vision att skapa ditt andrum i storstaden
Visionen är att med individen i fokus skapa attraktiva avstressande mötesplatser för rekreation och återhämtning.

Nu ska man utveckla, paketera och globalt distribuera kostnadseffektiva, innovativa stadsrum. Ett mål är även att aktivt utveckla marknaden genom att stötta utveckling av policy och direktiv inom buller, innovationsupphandlingar och offentliga-privata investeringar.

Partnerskapet kommer att utveckla konceptet för platsanpassade mötesplatser till en pre-kommersiell fas. I projektet säkerställs resurser, kapital och kompetens för att nå en marknadsetablering. TOR-konceptet etableras i full skala på flera platser runt om i Europa, till exempel i London. Detta blir platser för kontinuerligt samarbete och utveckling med slutanvändare och kunder. Här testas även finansieringslösningar, affärskoncept och leveranskedjor.

Projekttid
November 2017 till januari 2019.

Projektpartners
IMCG (projektledare), RISE, Universeum, Akademiska Hus, Johanneberg Science Park, Hydro (fd Sapa), Watteriet, Mayor of London, Alufront, Chalmers och Göteborgs universitet

Kontaktperson: Jerry Eriksson, RISE Glas, jerry.eriksson@ri.se

Projektledare: Amanda von Matern, IMCG Sweden, amanda.vonmatern@imcg.se

 

Bild från TOR steg 2. De glasade hexagonerna som skulle kunna fungera som skydd vid busshållplatser som byggdes och ställdes ut i Göteborg visade en utmärkt bullerdämpning på 20 dB när man stod i dem.