Höga hus i trä - konceptstudier

Det treåriga projektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” initierades av omvärldens spirande intresse för träbyggande och en önskan att utforska möjligheter och utmaningar vid praktiskt genomförande av projektering av en hög byggnad med trästomme.

Projektet genomfördes som en konceptstudie av två byggnader med 22 våningar utförd som en pelar-balk stomme eller med system baserade på massivträstomme. Byggnaderna projekterades med den ena placerad i Stockholm och den andra i Växjö. I projektet samverkade ett flertal aktörer med olika kompetens i projektering och dimensionering av byggnaden.

Genom praktisk projektering och projekteringsmöten med samtliga inblandade parter vid ett flertal tillfällen under projekttiden säkrades kunskapsöverföring. Forskningsutförarna har medverkat som stöd i processen med detaljerade kunskaper inom områden som Eurokod (laster, träkonstruktioner och brand), finit elementmodellering, brandskydd och LCA.

Inom projektet har man också modellerat och gjort försök för att bättre förstå de dynamiska egenskaperna hos de träelement som används för att stabilisera höga hus i trä. Här har

Linnéuniversitet tillsammans med RISE genomfört mätningar på ett av de fackverk som Moelven Töreboda producerat för användning i ett av sjuvåningshusen som byggts på Frostaliden i Skövde. Man har också genomfört brandförsök på belastade träförband för att hitta lösningar som kan klara brand i 120 minuter.

Kompetenshöjning inom området
I intervjuer med deltagarna lyfte alla fram att nätverket som bildats i projektet är av stort värde och att man genom att delta fått insikter om vad som är möjligt att göra med trä idag om man ska bygga högt. En annan sak man framhöll var vikten av att ta del av övriga parters utmaningar när det gäller högt trähusbyggande och få förståelse för detta.

Många har i och med projektet varit ute och pratat i sina nätverk, presenterat på konferenser samt skrivit artiklar och på så sätt delat med sig till sin bransch om kunskaperna som tagits fram.

Ett önskemål framöver är att ytterligare stärka träbyggnadsämnet på universitet och högskolor.

Främsta utmaningarna identifierade
Projektet visade att det främst är två tekniskt svåra saker som måste lösas när man ska bygga högt i trä. Det ena är att byggnaden blir så lätt att det kan svaja lite, åtminstone beräkningsmässigt, högst upp. Det andra är hur man kontrollräknar hur mycket brandskydd man måste ha enligt den byggnorm vi har i Sverige idag. Visionen att bygga så högt som 22 våningar med trästomme är efter avslutat projekt fortfarande en aktuell utmaning.

–Med dagens teknik går det att bygga 20 våningar men ska du upp högre så kommer det kräva mer utveckling, berättar Marie Johansson, RISE som varit koordinator för projektet.

Hon öppnar också upp för en framtid där det inte längre bara handlar om att bygga i trä, betong eller stål utan där materialen blandas mer.

–En framtida möjlighet är ju att kombinera materialen i hybridkonstruktioner. Det är mer optimalt på många sätt. Materialen är ju bra på olika saker. Vissa delar av en byggnad är ju väldigt bra att bygga i betong och andra i trä, konstaterar Marie Johansson.

Utvecklingen fortsätter
Förutom att deltagarna kan implementera kunskapen i sina tjänster och produkter går arbetet med att utforska utvecklingen av höga trähus vidare i flera projekt:
FIRENWOOD – om förbättrad branddimensionering av träbyggnader
DynaTTB – om verfifiering av dynamiska egenskaper hos höga hus i trä

En fundering är också att starta en temagrupp kring höga trähus inom Smart Housing Småland.

Partners: RISE (projektägare), Linnéuniversitetet, Moelven Töreboda, Fristad bygg, Masonite beams, White arkitekter, CF Möller, Bjerking, BTB, HSB, VKAB, Briab och Brandskyddslaget

Projektet har finansierats av Formas och stötts av Smart Housing Småland.