2016-04-25

Aktuellt om brandsäkerhet i trähus

Två nya publikationer behandlar ämnet brandsäkerhet i trähus.

Artikel – Brandsäkerhet i moderna trähus – kartläggning av brandincidenter”
Flervåningshus med trästomme har kunnat byggas i Sverige sedan 1994, då vi fick funktionsbaserade byggregler. Byggtekniken är nu väl etablerad och stadigt ökande. Personskyddet är klart definierat i byggreglerna och nu har frågor om egendomsskydd aktualiserats från nya perspektiv. Som ett första steg i ökad förståelse har brandincidenter kartlagts i de flervåningshus som hittills byggts med trästomme. Kartläggningen visar att moderna flerbostadshus med trästomme har en lägre frekvens av brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten än hela beståndet av flerbostadshus.

Ladda hem artikeln från Husbyggaren, Nr 2, 2016 av Birgit Östman, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut här.

Rapport – Kartläggning av brandincidenter i flervåningshus med trästomme – Erfarenheter från 20 års brukande
Analysen från projektet visa att moderna flervåningsträbyggnader för bostäder har färre brandincidenter som lett till insatser från räddningstjänsten jämfört med hela det övriga bostadsbeståndet av flerbostadshus. Detta är rimligt, bland annat med hänsyn till att det aktuella beståndet är relativt nytt. Endast en av incidenterna i de totalt drygt 10 000 bostäderna har någon koppling till stommaterialet.

Under senare år har frågan om moderna trähuskonstruktioners brandsäkerhet aktualiserats från nya perspektiv. Dagens använda teknik sedan 20 år baseras på brandkrav i nationella regelverk enligt EUs Byggproduktdirektiv som till stor del verifierats genom laboratorietester. När byggtekniken nu är vedertagen, och förväntas öka betydligt, kommer kravet på en utvärdering av dess funktion i verkligheten från flera aktörer.

Ladda hem SP Rapport 2016:12 av Per-Erik Eriksson och Birgit Östman SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut samt Tomas Nord, Linköpings Universitet här.