2017-12-08

Bostadssituationen i Småland

I Länsstyrelsernas uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. Till detta samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, dvs. antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner. Detta sammanställs sedan av Länsstyrelserna i deras Bostadsanalyser.

Om man tittar på de tre Smålandslänen så ser man stora likheter i utmaningarna. Här är några nedslag från respektive län.

Kalmar län
En kraftig befolkningsökning de senaste åren tillsammans med ett historiskt lågt bostads-byggande sedan början av 1990-talet har lett till en mycket ansträngd boendesituation för många. I samtliga centralorter i kommunerna är det bostadsbrist, men utanför centralorterna ser det olika ut. Bristen på hyresrätter lyfts särskilt fram. Antalet färdigställda bostäder har ökat de senaste tre åren och det byggs fler hyresrätter än på länge. Situationen för debutanter på bostadsmarknaden: ungdomar, studenter och nyanlända är särskilt svår. Allt fler konkurrerar om de billiga bostäderna.

Kronobergs län
Läget på länets bostadsmarknad har försämrats sedan föregående år. Samtidigt byggs det i hög takt. Det är framförallt centralorterna som har brist på bostäder. En anledning till underskottet är den positiva befolkningsutvecklingen. Behovet av bostäder är speciellt stort för nyanlända och ungdomar. Det finns dock ett generellt underskott på bostäder, framförallt hyreslägenheter och bostäder i rimlig storlek och med en överkomlig hyresnivå. Främsta orsaken till begränsningen av bostadsbyggandet är höga produktionskostnader.

Jönköpings län
Det är ett stort tryck på bostäder i hela länet. De som drabbas hårdast vid bostadsbrist är de som redan har svårt att få en bostad. Bostadsbristen har ackumulerats över flera år. En generell trend är urbanisering, ökad efterfrågan på lägenheter och långa köer till allmännyttan. En viktig aspekt är att bostadsdrömmar är helt individuella och inte styrs av samhällsskikt eller ursprungsnationalitet. Befolkningsökningen är kraftig i länet och trenden kommer troligen att hålla i sig. Det är till de största tätorterna flest vill flytta. Efterfrågan på lägenheter ökar, särskilt på hyreslägenheter.

Bostadsmarknadsanalyserna för 2017 i sin helhet
Om du vill fördjupa dig så finns bostadsmarknadsanalyserna i sin helhet att ladda hem här:
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län