2019-05-13

Brandsäkert byggande ur försäkrings- och myndighetsperspektiv

Den 8 maj träffades 16 personer i Smart Housings temagrupp brandsäkert byggande i trä och glas på Träcentrum i Nässjö. Den här gången hade man fokus på försäkrings- och myndighetsfrågor.

Försäkringsbranschens syn på höga trähus
Christian Sandell från branschföreningen Svensk Försäkring berättade om försäkringsbranschens syn på höga trähus. Fokus för dem ligger på skadeförebyggande arbete och de områden som medför högst skadekostnader: brand, stöld och vattenskador.

Statistik visar att antal skador orsakade av brand och åska 1985-2017 ser ut att ha gått ned från 90-talet och framåt men att skadebeloppet har ökat (kanske beroende på alltmer komplexa byggnader). Svensk försäkring har en mängd publik statistik att ta del av för den intresserade och den hittar man på https://www.svenskforsakring.se/statistik/.

Försäkringsbranschen har i dagsläget inte formulerat någon gemensam ståndpunkt kring försäkring av träbyggnader. Det man strävar efter är att se till att förebygga skador. Christian konstaterade att de krav som finns i Boverkets byggregler (BBR) inte är tillräckliga då det gäller egendomsskydd. Ur försäkringsbolagens synpunkt skulle det vara önskvärt att definiera ytterligare krav för att förebygga skador på egendom. Det skulle t ex kunna vara att en brand inte ska sprida sig utanför den ursprungliga startbrandcellen.

Myndigheternas syn på höga trähus
Caroline Bernelius Cronsioe, Prevecon, med lång bakgrund från olika myndigheter som Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kommittén för moderna byggregler berättade om myndigheternas syn på höga trähus. De kan sammanfattas enkelt:

”-Följ reglerna!”

Myndigheterna har inte några speciella krav då det gäller byggnader i trä utan de byggregler som finns är funktionsbaserade och materialneutrala. Hon förutsåg inte heller att det skulle bli någon förändring då det gäller detta.

Det som det talas mer och mer om även inom olika myndigheter är hållbarhetsperspektivet (socialt, ekonomiskt och ekologiskt). Möjligen kan man på sikt tänka sig att det kommer att påverka regelverket.

Vad är högt och vad är ett trähus?
Det finns ingen definition av vad ett högt hus är men man kan konstatera att Räddningstjänstens stegutrustning på stegbilarna inte når längre än åtta våningar. Generellt gäller att en byggnad blir mer komplicerad ju högre den blir.

Till sist så fick vi tipset att Brandkonsultföreningen har gett ut en syfteshandbok som kommenterar reglerna i BBR. Målet med Syfteshandboken är att öka förståelsen för kraven och kvalitén vid analytisk dimensionering.