2018-08-17

Brandsäkra detaljlösningar i trähus - kunskapsläge

Träbyggindustrin är en växande bransch som ständigt arbetar med teknikutveckling och återförande av kunskap. SHS Temagrupp ”Brandsäkert byggande i trä och glas” initierade den nu avslutade SHS-förstudien ”Brandsäkra detaljlösningar i trähus” där man har tagit fram en rapport över det aktuella kunskapsläget om brandtekniska lösningar.

Utgångspunkten för förstudien har varit detaljlösningar enligt ”Brandsäkra trähus 3”, ”Fire safety in timber buildings -Technical guideline for Europe” och forskningsresultat från nyare studier inom området.

Studien är avgränsad till brandstopp i hålrum, fasader samt takfot och vindar. Dessa är detaljlösningar som har en avgörande betydelse för brandspridning och brandsäkerhet i flervåningshus med bärande stomme av trä.

De provningsmetoder som används för brandstopp idag är framtagna för obrännbara material som betong och ger inte representativa resultat för brännbara konstruktioner.

Det finns ett tydligt behov av att utveckla standardiserade provningsmetoder för att verifiera detaljlösningar i konstruktioner med brännbara material. Detta gäller särskilt för brandstopp i hålrum mellan moduler och ventilerade luftspalter i fasader.

Ett viktigt resultat är att deltagarna i temagruppen har fått möjlighet att tillsammans gå igenom och diskuterat befintliga detaljlösningar och att man identifierat behovet av robusta brandtekniska detaljlösningar och verifieringen av dessa.

Detaljer har stor betydelse för brandsäkerheten totalt och för enskilda byggnadsdelar. Detaljers funktion vid brand går inte att beräkna. De måste verifieras genom provning.

Utförandet av detaljlösningar är viktigt och små ändringar i material och ingående komponenter kan vara helt avgörande för en byggnadsdels funktion vid brand. Tredjeparts granskning med fotografering bör utföras för att säkerställa utförandet på byggarbetsplatsen. Detta är särskilt viktigt vid montage av brandstopp i modulhus och i fasader.

Fortsättning
Resultatet från förstudien ligger till grund för temagruppens arbete med att ta fram ”best practice” för brandsäkert byggande av flerbostadshus i trä. I detta arbete kommer robusta detaljlösningar från medverkande företag att sammanställas och verifieras med avseende på brand.

En viktig del i arbetet är att formulera projekt som ska fylla igen kunskapsluckor. Detta kan dels leda till nya provningsmetoder för verifiering av detaljer och dels till riktlinjer för utförande. I vissa fall behöver även nya produkter utvecklas.

Projektledare: Joakim Norén, RISE Träbyggande och boende, joakim.noren@ri.se

Projektgrupp: RISE (projektledare), A-hus, Moelven Byggmodul, Myresjöhus, Flexator AB, Anebygruppen, Götenehus, Hjältevadshus, Trivselhus, Eksjöhus och Martinsons Byggsystem. Ytterligare trähusföretag och även andra relevanta aktörer kommer att bjudas in.

Rapporten kan du ladda ner här.

 

Bilden kommer från Brandsäkra trähus 3.