2023-09-25

BY2030 sätter fokus på hållbar utveckling i livsmiljöer utanför våra städer

Med tre eller fyra regioner och Kronoberg i spetsen är fokus i projektet BY2030 att skapa hållbara livsmiljöer för de som väljer att bo i byar och medelstora samhällen – vilket därmed berör halva befolkningen i Sverige. Perspektiven bryts på ett verkligt ögonöppnande och banbrytande sätt i BY2030, och stärker bilden av de moderna bylivet och skapar förutsättningar för hållbara livssituationer i dessa livsmiljöer de kommande decennierna. Projektet har växlats upp och lägesstatus nu är en ansökan till Vinnovas, Formas och Energimyndighetens nya satsning Impact Innovation.  

– Det är verkligen hög tid att på ett nytt sätt verka för avsevärt bättre möjligheter att ta tillvara människors drivkrafter för hållbar utveckling i de livsmiljöer som finns mellan våra städer, säger Eva Haraldsson, som fungerar som verksamhetsutvecklare och även titulerar sig ”byarkitekt” i Region Kronoberg.    

Stadsmiljöernas villkor präglar närmast totalt hur vi format politik och insatser inom samhällsbyggandet under decennier. Under coronaperioden har emellertid allt fler upptäckt möjligheten att jobba hemifrån, vilket i sin tur öppnar dörrar på vid gavel för att leva, arbeta och bo närmare naturen. Miljöerna utanför storstaden har emellertid livskvaliteter som attraherar allt fler. Detta fångas upp i satsningen på BY2030. Detta konstaterande är ett bland många som framkommer i det spännande och energiladdade samtalet med Eva Haraldsson.  

Bryt landsbygdens stigmatisering  

BY2030 bokstavligen vänder upp-och ner på våra tankemönster och perspektiv kring byggande, boende och livsmiljöer. Men under mer än 100 år har samhällets strukturer och insatspaket tagit sin utgångspunkt i närmast slentrianmässig acceptans av decennier av urbanisering;  alla ska packas in i staden – till varje pris.  

– Som exempel, i stort sett allt statligt stöd till innovationer går till de 33 största kommunerna som omfattar ungefär hälften av befolkningen.  Övriga 257 kommuner som består av lika många människor utspridda inom en ännu större geografi är i sammanhanget i princip undantagna, säger Eva Haraldsson.  

Och det är bara att känna oss själva på pulsen när vi ställs inför frågeställningar om staden och landsbygden. Det har blivit legio att förknippa landsbygd runt om i Sverige och Europa med negativa begrepp som ”ansträngt välfärdsutbud”, ”vi-flytt-int” och ”företagsnedläggningar”.  

Men frågan är om något verkligt nytt – och som utmanar invanda mönster – håller på att utvecklas? Denna splittring i prioriteringar skapar dessutom motsättningar. Men frågorna eller snarare utmaningarna bör emellertid först formuleras utifrån alla de byar och samhällen där människor ska leva sina liv, eller som Eva Haraldsson uttrycker det:  

– Hur ska vi ta hand om våra byar och göra dem livskraftiga? Och göra fördelningen av samhällets resurser avsevärt mer balanserade? Det finns så många bra idéer för hur man kan göra för att förbättra vet på landet. 

Lägesstatus – Impact Innovation  

Tankarna i det som skulle komma att utvecklas till BY2030 tog sin utgångspunkt i arkitekturplattformen och nätverket inom innovationsmiljön i Smart Housing Småland.  

– Det ursprungliga projektet var egentligen ett regionalt initiativ och som idag leds av Region Kronoberg. Men inför en ansökan till Impact Innovation har projektet BY2030 skalats upp till nationell nivå. Det är viktigt att poängtera att et är regionerna som  är huvudaktörer, vilket är viktigt i sammanhanget. Det innebär  i min värld  större möjligheter till implementering av konkreta förslag och innovationer, säger Eva Haraldsson.   

Impact Innovation är Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning kring framtidens innovationsprogram. Avsikten är att”stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft.”   

Inom ramen för Impact Inovation är BY2030  tänkt som en gemensam satsning där regioner och kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten  för alla. Programpartners till ansökan kommer sannolikt  att bli: Kronoberg Dalarna, Västra götaland, Västerbotten, LNU, Chalmers, Alvesta kommun, IKEA. Andra samarbetspartners är SLU, BTH, Lokala näringslivet, Hela Sverige skall leva, Companyon, Sveriges Folkets hus och parker, Föreningen för byggemenskaper och  RISE/Smart housing Småland,  

– Grunden i satsningarna utgår från de behov och engagemang som finns i landets alla byar. Regioner och kommuner och annan offentlig verksamhet ska stödja dessa initiativ. För att skapa förutsättningar har vi redan iidag en arbetsgrupp tillsammans med representanter från länets åtta kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket, och som utvecklar och stöttar varandra i arbetet med hur vi på bästa sätt når ut med stöd och skapar engagemang, och får civilsamhället att känna sig delaktigt och agera inititivtagare, , säger Eva Haraldsson.   

Nya perspektiv för goda livsmiljöer  

BY2030 är tänkt att fånga upp människors möjlighet att själva vara en del för att påverka sin livsmiljö. Det handlar om utveckling och attraktivitet i våra samhällen och byar, utifrån både byggnadsmässiga och kulturgeografiska perspektiv. Samtidigt som tanken är att det ska ske hållbart och med lokal och regional förankring.  

– De klassiska småländska industrigrenarna inom glas  och trä och som kontinuerligt levererar  lösningar för hållbara livsmiljöer har goda möjligheter att ta plats  i den kommande satsning på BY2030, säger Eva Haraldsson.     

Kopplingen är också tydlig mellan BY2030 och EUs storsatsning New European Bauhaus och dess devis ”Vackert, hållbart och inkluderande”, som överraskande och mitt under pandemin lanserades av EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen.  För att konstatera betydelsen av den här formen av initiativ som BY2030 utgör, så tar det sin utgångspunkt i hela EUs strategiska mål om att samhällsekonomin ska vara klimatneutral senast år 2050. ”This objective is at the heart of the European Green Deal and in line with the EU’s commitment to global climate action under the Paris Agreement”.   

Attraktivitet och kompetensförsörjning  

Det smått omtumlande samtalet fortsätter med resonemang kring befolkningsutvecklingen. Det är ett faktum att Sveriges befolkning beräknas öka med ytterligare en miljon människor de närmaste tio åren. Med kontinuerlig risk för ekonomisk överhettning i storstadsmiljöer, vilket driver på kostnadsutveckling och periodvis skapar skriande stadsbrist. Enbart dessa strukturella fakta visar på stora fördelar med att invånarna ”sprids ut” över hela Sverige, kompetensförsörjningen stärks i dessa  livsmiljöer och att samhällen och byliv utvecklas. 

BY2030 kommer bland annat resultera i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till stationssamhällen, centralorter och mindre byar där de får ta del arbetet med att utveckla hållbara livsmiljöer, där exempelvis gamla byggnader eller samhällen har fått nytt liv som företagsbyar, bostäder och mötesplatser. Detta intiativ är tänkt att fungera så att fler får en samlad bild av möjligheterna att bo och leva utanför staden. 

– Skapar vi förutsättningar för människor att välja livsmiljöer där det på plats finns alla möjligheter såsom jobb, bostad, vacker natur och möjlighet att ägna sig åt sina intressen. Ja då har vi tillsammans åstadkommit goda förutsättningar för väldigt många att skapa hållbara livssituationer och möjligheten att välja något annat än stad, säger Eva Haraldsson.