2022-09-16

BY2030 står för nya perspektiv inom New European Bauhaus

Stadsmiljöernas villkor präglar en stor del av samhällsbyggandets inriktning. Under coronaperioden har emellertid allt fler upptäckt möjligheten att jobba hemifrån, vilket i sin tur öppnar dörrar på vid gavel för att leva, arbeta och bo närmare naturen. Miljöerna utanför storstaden har livskvaliteter som attraherar allt fler. Detta fångas upp i satsningen BY2030.

– BY2030 ska fungera som ”ögonöppnare” för nya perspektiv inom byggande och boende. Initiativet är tänkt att peka på möjligheterna med att bo och leva utanför våra städer, inte bara i Kronoberg och Sverige, utan i hela Europa, säger Kirsi Jarnerö, forskare inom RISE och projektansvarig hos Smart Housing Småland.  

BY2030 är onekligen ett högintressant initiativ och koncept som bokstavligen vänder upp-och ner på våra tankemönster och perspektiv kring byggande, boende och livsmiljöer. Tveklöst har nästintill hegemoni rått över samhällets och organisationernas strävan att forma våra livsmiljöer i staden – och enbart i staden!

Och denna hårt drivna prioritering har medfört att nästan alla samhällsstöd och institutioner är formade av decennier av urbanisering; alla ska packas in i staden – till varje pris.

Det är bara att känna oss själv på pulsen när vi ställs inför frågan om staden och landsbygden. Det har blivit legio att förknippa landsbygd runt om i Europa och Sverige med negativa begrepp som ”ansträngt välfärdsutbud”, ”vi-flytt-int” och ”företagsnedläggningar”. Men frågan är om något verkligt nytt – och som utmanar invanda mönster – håller på att utvecklas?

– Utmaningen är att se till att livsmiljöer utanför staden blir vackra, inkluderande och hållbara och att de bidrar till en omställning till ett mer hållbart sätt att leva och bo, säger Kirsi Jarnerö.

Livskvalitet i byn

Är det i själva verket på väg en ny trend i teknikutvecklingens och pandemins kölvatten, där helhetsperspektiven väger in för allt fler att välja ett boende en bit bort från staden? Och kan det alternativet också bli vackert, hållbart och inkluderande?

BY2030 är tänkt att fånga upp allt fler människors önskan om utveckling och attraktivitet i våra samhällen och byar, utifrån både byggnadsmässiga och kulturgeografiska perspektiv, när återbruk av och komplement till befintlig byggnation görs. Samtidigt som tanken är att det ska ske hållbart och med lokal och regional förankring genom att också att använda småländska material såsom glas och trä i kombination med design.

Tanken om bomässor/samhällsutvecklingsmässor för att främja hållbar utveckling av livsmiljöer som inte är stad har utvecklats från idé hos och i samverkan mellan parter i Smart Housing Småland.

BY2030 är en gemensam satsning där Region Kronoberg och länets kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen, Trafikverket och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten.

Den nationella politiken i Sverige med exempelvis Gestaltad Livsmiljö (som leds av Boverket) och flera europeiska satsningar pekar alla på behovet av helhetssyn. Förståelsen för landsbygdsorternas villkor är knapphändig och inte samlad. BY2030 skulle kunna en katalysator för att utveckla, samla och sprida kunskap.

Initiativet möter det europeiska NEB initiativets mål, om att bidra till utveckling av hållbara livsmiljöer och sprida kunskap om det, vilket gör det i allra högsta grad också internationellt intressant, säger Kirsi Jarnerö. Samverkan och samarbete med organisationer och initiativ som uttrycker samma ambitioner som BY2030 välkomnas och kommer att vara viktigt.

Fokus på livsmiljöer

De konventionella, större bomässorna som staten finansierat sedan 1985, har i princip haft byggnaderna och byggprocesserna i fokus. BY2030 har däremot ett väsentligt bredare fokus; med vardagsliv och livsmiljö i centrum, arkitekter brukar ofta tala om ”platsens själ”.

BY2030 kan öka kunskapen om långsiktigt hållbar utveckling utanför storstaden genom att bidra till att gemensamma framtidssatsningar utgår från varje plats unika förutsättningar och behov, och skapa förutsättningar för samverkan och samskapande genom att se till att alla ”intressenter” bjuds in.

– Dagens enkelriktade fokus på stadens utveckling är för trubbigt med tanke på att stora delar av landet består av mindre samhällen. Smart Housing Småland vill medverka till att utveckla möjligheterna till hållbara och goda livsbetingelser utanför storstaden. Inte för att motverka stadsinitiativ, utan som ett komplement till, säger Kirsi Jarnerö.

Det händer inom BY2030

Region Kronoberg leder arbetet med samhällsutvecklingsmässan BY2030 och finansierar nu uppstart av mässorganisationen. BY2030 ska resultera i en samhällutvecklingsmässa, det kan vara som en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till Kronobergs byar, och låter besökarna delta i berättelsen om platsens historia och framtid. Satsningen är ett sätt att möta önskan om det enkla livet i glesbygdsmiljö, och göra det utifrån byarnas och de mindre samhällenas förutsättningar snarare än med den urbana normens metoder.

Lägesstatus just nu är att BY2030 ska genomföras som en pilot och en slutlig mässa, och att den sker på olika platser runtomkring i länet. Vardera omfattar ett antal olika delprojekt som tillsammans skapar en intressant helhet. I Almedalen 2022 berörde flera av seminarierna i Smart Housing Smålands regi de utmaningar som hanteras inom ramen för BY2030.

Gemensam satsning för ökad boendeattraktivitet

Boendeattraktivitet är inte synonymt med attraktiva bostäder, utan hänger samman med en mängd faktorer som sammantaget formar livsmiljön. Insatser för att höja boendeattraktiviteten kräver därför ett mer holistiskt perspektiv på boendemiljön.

BY2030 ska fungera som en plattform för ett brett spektrum av aktörer. Tillsammans ska intressenterna arbeta för lösningar som kan öka boendeattraktiviteten och i förlängningen också öka privata byggaktörers investeringsvilja. Samhällsutvecklingsmässan BY2030 i Kronobergs län kan fungera som en motor för genomförandet och del av den regionala utvecklingsstrategin och framför allt stärka länets boendeattraktivitet.

 

Bild ovan: PACE  Erika Wörman