2016-11-03

Byggnadsteknik och gerontologi - ”a perfect match”

Inom Smart Housing ville vi ta reda på lite mer om vad som hänt efter att förstudien ”Det åldersbeständiga boendet” färdigställdes av Martina Boström, lektor, Fil. Dr vid Institutionen för gerontologi (läran om den friska ålderdomen) vid Hälsohögskolan/Jönköping University och Kaj Granath, lektor, TD vid Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan/Jönköping University våren 2016.

När Martina Boström 2013 besökte ett informationsmöte vid starten av Smart Housing Småland, fick hon en stark känsla av att de som talade glömde något väsentligt – nämligen människan i sammanhanget. Martina berättar att hon vid informationsmötet ställde sig upp i samlingen som till största delen bestod av ingenjörer, ekonomer och företrädare för branschorganisationer och frågade: – För vem är det ni har tänkt göra allt det här? Hon tyckte att tanken med Smart Housing var mycket tilltalande men ville koppla det till individen och de mjuka värdena.

Kort därefter kom Martina i kontakt med Kaj Granath. De fann varandra direkt och fann även att byggnadsteknik och gerontologi skulle kunna vara en ”perfect match” för en intressant förstudie om åldersbeständigt boende i Smart Housing. De började diskutera kring utformning av boende för äldre, och första resultatet av samverkan blev Smart Housing-förstudien ”Det åldersbeständiga boendet”.

Kaj Granath berättar att kartläggningen de gjort i ”Det åldersbeständiga boendet” inte var riktigt vad de förväntat sig, eftersom de kunnat konstatera att informationsglappet är större än de trott. -Kartläggningen visar att det saknas forskning kring boende för äldre och att det behövs mer kunskap och konkreta projekt inom området, säger Kaj Granath.

Som ett direkt resultat av förstudien ”Det åldersbeständiga boendet” har Jönköping University tagit initiativ till ett nätverk för boendefrågor för äldre, kallat BOÄL. Forskning om äldres boende bör inkludera en bred skara såsom äldre, forskare, politiker och myndigheter, arkitekter, inredningsdesigners och byggentreprenörer, fastighetsskötare med flera, menar Martina och Kaj. För att åstadkomma denna bredd krävs tvärvetenskapligt samarbete, vilket både Martina och Kaj ser förutsättningar för genom att Jönköping University består av olika fackhögskolor.

Nätverket BOÄL har som vision att ”bygga ett åldersbeständigt boende med utgångspunkt från befintlig forskning”. Samarbete finns med det redan etablerade nätverket ”Gerotech” som har som syfte att utveckla ny och befintlig teknik för att främja ett gott liv i ett åldrande samhälle tillsammans med äldre, anhöriga, företagare och forskare.

Det finns en stor potential inom Smart Housing, och en unikhet i att innovationsmiljön är inriktat på glas och trä. Jag tror att miljön har mycket att vinna på om man kan lyfta fram konkreta reella projekt, bli duktig på att hitta spetskompetens och att konceptualisera sina erbjudanden till intressenterna, säger Martina Boström.

Martina och Kaj avslutar med att berätta att de har spännande nya saker på gång, men vill inget avslöja riktigt ännu… Fortsättning lär följa.