2017-06-15

Design-driven innovation i träindustrin

Heleen de Goey, Swerea IVF och Jönköping University, presenterade den 7 juni sin licentiatavhandling ”Exploring Design-Driven Innovation – A study on value creation by SMEs in the Swedish wood products industry”. Opponent var Marcus Jahnke från RISE. Heleens forskning var kopplad till forskarskolan ProWOOD som Smart Housing stöder.

Licentiatavhandlingen handlade om att undersöka värdeskapande genom design-driven innovation. Fokus låg på att undersöka möjligheter och hinder för designdriven innovation i små och medelstora företag i träindustrin.

Upplevt värde viktigt då allt annat är lika
Design-driven innovation handlar mycket om upplevt värde av produkter. Vid seminariet diskuterades exempelvis värdet av en skjorta som bars vid första daten och hur värdet av skjortan ändras över tiden. Produkten köptes kanske på grund av funktion och pris, men efterhand blir det immateriella värdet viktigt då det ger specifika minnen. Att förstå de immateriella värdena blir allt viktigare i en miljö där teknik och funktion är lätt att kopiera.

En litteraturstudie och två fallstudier genomfördes. Resultatet visar att design-driven innovation kan bidra både till värdeskapande och till ökad konkurrenskraft. Forskningen har identifierat både möjligheter och hinder och kopplingarna däremellan.

Kontakt
Heleen de Goey, Heleen.degoey@swerea.se

Läs mer om ProWOOD här.