2017-06-02

Digital transformation lokalt och nationellt

Digitaliseringen påverkar oss alla både som privatpersoner och yrkesverksamma i nästan alla skeden av livet. Institutionen för datavetenskap på Linnéuniversitetet arrangerade ett seminarium kring digitalisering och digital transformation i Växjö samt som webbsändning den 1 juni. Totalt var det ett 60-tal personer som följde seminariet.

Digitaliseringsmyndighet i Kronoberg?
Växjö kommuns näringslivschef Thomas Karlsson och Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg berättade om de insatser som görs för att landa en digitaliseringsmyndighet i Kronoberg. Här har vi goda förutsättningar med den starkaste IT-regionen efter Stockholmsområdet, mängder av företag, forskning och utveckling. Christel Gustafsson konstaterade, -Här finns en bra mylla för en myndighet som ska driva ett område med snabb utveckling.

Hur Sverige ska hantera digitaliseringen
Huvudtalare var Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion på KTH och tidigare ordförande i Regeringens digitaliseringsråd om lärdomarna från sitt arbete i digitaliseringskommissionen och hur Sverige bäst hanterar digitaliseringen.

Han berättade med ett flertal exempel om vikten att involvera användarna när man utvecklar digitala system. –Vad är det användarna behöver, vill ha och går igång på? När man jobbar med en samhällsförändringsprocess som den här krävs det att de som är användare blir medskapare.

Han berättade också om att man studerat och brutit ned den internationella statistik som finns på digitaliseringsområdet. Där så ser man att Sverige inte alls ligger i topp inom vissa delar som till exempel myndighetssamarbete vilket kanske går emot den självbild många i Sverige har kring hur långt framme vi är med digitaliseringen.

I slutbetänkandet från Digitaliseringskommissionen lyfte Jan Gulliksen fram fyra punkter:

  1. Organisation för digitalisering – inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen.
  2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet
  3. Ledarskap för digitalisering – stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används
  4. Kompetens för digitalisering – prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället

Sveriges digitaliseringsstrategi
Jan berättade att arbetet i Digitaliseringskommissionen nu har lett fram till Sveriges digitaliseringsstrategi där visionen är ett hållbart digitalt Sverige. Det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Delmål, Digital…

  • kompetens
  • trygghet
  • innovation
  • ledning
  • infrastruktur


Linnéuniversitetet ger skräddarsydda IT-kurser för näringslivet

Han avrundade med att peka på vikten av Linnéuniversitetets satsning på skräddarsydda IT-kurser för den digitala sektorn för dem som redan är inne i arbetslivet och uppmuntrade att även ge kurserna digitalt.

Ola Petersson, ola.petersson@lnu.se, Linnéuniversitetet som ansvarar för dessa utbildningar lovade att ta till sig detta och inbjöd till att framföra önskemål kring IT-utbildningar. Om man är cirka tio personer så kan universitetet skräddarsy kurser efter behov.

Nästa seminarium
Linnéuniversitetets nästa digitaliseringsseminarium blir i september och kommer att handla om kompetensutveckling i den digitala sektorn.

Mer om digitaliseringsstrategin på Regeringens hemsida där man kan ladda ner…
För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi där regeringen presenterarar en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik.

SOU 2016:89 För digitalisering i tiden – Här konstaterar man att mycket har hänt under de år som Digitaliseringskommissionen har arbetat. Vi har gått från ett fokus på tekniken till ett fokus på människan. Digitaliseringen är horisontell, den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter.

Fotot: Jan Gulliksen föreläser på seminariet på Linnéuniversitet.