2018-12-11

Effektivare produktionsflöde i trähusföretag med inspiration från Tyskland

Tobias Schauerte på Linnéuniversitet har lett arbetet med en benchmarkstudie av ett tyskt trähusföretag. Resultaten presenteras i ett kandidatarbete, konferensbidrag och den sammanfattande rapporten ”internationell benchmark studie”.

Bakgrund
Strukturen på den tyska industrin för småhus i trä är annorlunda än den svenska. I Sverige delar omkring 50 företag på marknaden och den största tillverkaren producerar cirka 800 hus. I Tyskland finns ungefär hälften så många producenter, men en del av dessa bygger fler än 1 000 hus per år. Kostnadseffektivitet och utnyttjande av konkurrenskraftiga produktionsanläggningar är en ledstjärna för tyska företag, som drivs av principerna kring skalekonomi och kapacitetsutnyttjande.

I Sverige har diskussionerna kring industrialiserat byggande och högre grad av automatisering tagit fart under det senaste decenniet. Fördelarna, som ges i samband med prefabricering av husen, utnyttjas inte fullt ut, men många företag har visat intresse av att utveckla produktionen och verksamheten i stort. Produkt- och processplattformar är något som man redan har vidareutvecklat i Tyskland i viss mån.

Det tyska trähusföretaget och vad som studerades
Företaget som krävt att få vara anonymt har 500 anställda och producerar 800 enfamiljshus årligen. I studien har man fokuserat på att kartlägga företagets strategi kring kostnadseffektiva processer och flödesstudier där processen i delen kring väggproduktion från virkeshämtning till att de färdiga väggarna finns i lagret för transport till byggarbetsplatsen studerats. Här ingick även fönsterförmontering och sågning av gips som parallella processer till huvudprocessen väggmontering.

Skräddarsydda produkter och effektiv produktion
I konferensbidraget ”Europe’s first 6-hinged joint robot and production units in the prefabrication of wooden houses” berättar Tobias Schauerte och Jimmy Johansson, Linnéuniversitet om hur företaget arbetar strategiskt med att leverera skräddarsydda produkter och samtidigt ha en effektiv produktion i det tyska företaget. Nyckelfaktorer är digitalisering och automatisering med bas i standardiserade processplattformar.

Ledtider kan, och har, reducerats
Kandidatuppsatsen ”Increase efficiency of production flow and bottleneck – A Case study” av Erik Fohlin och Henrik Ekström på Linnéuniversitet belyser speciellt hur produktionen med hjälp av flaskhalsteorin och LEAN-teorin skulle kunna strömlinjeformas vilket gjort att företagets ledtider reducerats med 15 %.

I konferensbidraget ”Balancing the production flow in prefabrication of wooden houses” pekar Jimmy Johansson, Tobias Schauerte och Fredrik Lindblad, Linnéuniversitet på hur fönsterinstallationsprocessen kan förbättras på olika sätt för en snabbare och mer balanserad produktionsprocess.