2019-08-06

Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor

Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor.

Sizes Works vill bygga flervåningshus i KL-trä och tänker ta fram en prototyp. I samband med detta ville man undersöka om man skulle kunna ersätta gipsskivor med en duk som klarar brandkraven. Med hjälp av småskaliga brandprovningsmetoder har man nu i Smart Housing-förstudien ”Flervåningshus i KL-trä utan gipsskivor” utvärderat dukens effekt i förhållande till gipsskivor för skydd av KL-trä i förhållande till BBR (Boverkets byggregler).

Två varianter av duk och två olika brandskyddsfärger kombinerades och utvärderades med avseende på värmeutveckling och tid till antändning med hjälp av en småskalig brandprovningsmetod. Förkolningen i KL-träskivan har bestämts i syfte att beräkna skyddstiden från ytskiktet.

Inga förbättrade ytegenskaper men högre brandmotstånd
Resultaten visar att den provade typen av brandduk på KL-trä inte förbättrar träets ytegenskaper. Snarare blir det en kortare tid till antändning och något högre värmeutveckling efter antändning jämfört med KL-trä utan ytskikt. Detta kan förklaras med att duken innehåller ca 55 procent organiskt material som bindemedel samt att limmet monterats med ett vävlim baserat på stärkelse förstärkt med bindemedlet polyvinylacetat (PVAc).

Brandprovningarna visar att både den tunna och den tjocka duken kan minska förkolningshastigheten i KL-träskivan från 0,7 mm/min till ca 0,5-0,6 mm/min. Med duk i kombination med brandskyddsfärg minskar förkolningshastigheten ytterligare till 0,37- 0,4 mm/min vilket kan jämföras med KL-trä kombinerat med 13 mm gips där förkolningshastigheten är ca 0,36 mm/min.

Hypotesen att duken ska klara ytskiktskraven för brand är därmed inte uppfylld i detta fall. Däremot kan duken i kombination med en brandskyddsfärg bidra till ett högre brandmotstånd hos KL-trä.

Önskad fortsättning
Resultaten visar att den provade dukens innehåll av organiskt material är för högt vilket är den största orsaken till att önskad ytskiktsklass B inte uppnås. Ytterligare försök med duk som innehåller mindre, eller helt saknar, organiskt innehåll vore därför intressant att genomföra.

Projektledare: Lazaros Tsantaridis, RISE, lazaros.tsantaridis@ri.se, 010-516 62 21

Projektdeltagare: RISE och Sizes Works

Här kan du ladda ner rapporten med resultaten från provningarna.