2019-06-28

Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter

Höga hus i trä är ett område som växer stort. Man måste kunna bevisa att nya förband som utvecklas kan stå emot brand längre än minimi-nivån 90 minuter som krävs för byggnader över 16 våningar.

I projektet ”Förband för höga trähus – brandmotstånd 90-120 minuter” var målet att utveckla och testa träförband för limträkonstruktioner som kan klara brandtest i minst 90 minuter och är anpassade för svensk produktion.

En analys av tidigare gjorda brandtest av limträkonstruktioner visar att det saknas provningar som är relevanta för höga trähus.

Traditionella träförband har i allmänhet dåligt brandmotstånd i förhållande till omgivande delar, eftersom förbanden ofta består av exponerade metalldelar och kaviteter som lokalt försvagar brandmotståndet. Detta måste förbättras och brandskyddas i de nya lösningar som tas fram.

De vanligaste förbandstyperna pelar-balkinfästning och balkskarv tillverkades i projektet. Dessa har både hållfasthets- och styvhetstestats i rumstemperatur och brandtestats.

De fyra förbandstyperna som brandtestades i projektet utformades för att motstå brand i minst 90 minuter. Detta lyckades i tre av fyra fall. I ett fall uppnåddes endast 86 minuters brandmotstånd. Förmodligen hade även denna förbandstyp klarat sig om man hade haft trä med något större dimension.

Utformningen av de testade förbandstyperna och detaljresultat hittar du dels i rapporten ”High-Fire-Resistance Glulam Connections for Tall Timber Buildings” och dels i examensarbetet ”Study of glue-laminated timber connections with high fire resistance using expanded steel tubes”.

Resultaten kommer att presenteras för SHS temagrupp brand i ett seminarium.

Den här studien är en del i forskningsprojektet ”Höga byggnader i trä – konceptstudier” som vi berättat om tidigare.

Resultaten kommer också att användas för att komplettera den ”Best Practice guide för Höga Hus i Trä” som tas fram på RISE och publiceras hösten 2019.

Projektledare: Daniel Brandon, RISE, Daniel.brandon@ri.se, 070 673 55 73
Projektdeltagare: RISE, Moelven Töreboda, Lignostone BV och Akzo Nobel
Finansiärer: Smart Housing Småland och Formas