2020-02-07

Förstudieprojekt visar att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä

På Träbyggnadskonferensen Tree2Tower i Karlstad 6-7 februari, anordnad av projektet The Bioeconomy Region, samlades kompetens och deltagare från Sverige och Norge för att lära av varandra, ta del av det senaste inom branschen, nätverka och skapa gränsöverskridande affärer.

Magnus Falk, projektledare på RISE, presenterade under konferensen förstudieprojektet ”Sjukhusbyggnader i trä” som i sin helhet finansierats av Smart Housing Småland. Arbetet har varit ett samarbete mellan ett antal personer inom RISE samt kontakter inom näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet är ett första steg i att utforska möjligheter och hinder för träbyggande i sjukhusprojekt. Målsättningen är att skapa trygghet och stöd för byggherrar och hela värdekedjan för att utforska möjligheten att bygga även sjukhus i trästommar och eventuellt även fasader. I förstudien har man tittat på ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader och noterat att kraven är ofta objektsspecifika, flexibla lösningar eftersträvas i de flesta fall och brand och vibrationer tillsammans med stommens bärförmåga är ofta avgörande.

Projektet har haft som mål att visa på fördelar och möjligheter med ett träalternativ, visa på eventuella nackdelar, visa på lämpliga byggnadsstommar eller byggsystem av trä samt visa på forsknings- och utvecklingsbehov. Det finns ett antal fördelar med att bygga i trä, några av dessa diskuteras i förstudierapporten såsom minskad klimatpåverkan, ökad konkurrens, snabbt montage och flexibel utformning som val av byggmetod. Att vissa saker ibland sägs vara till träalternativets nackdel hänger samman med osäkerheter kring till exempel, brand, ljud och vibrationer och bärighetsfrågor. Förstudien visar att en byggnadsstomme för ett sjukhus skulle kunna vara en pelar-balklösning i trä med relativt stora spännvidder (8-9 m).

Projektets slutsats är att det är fullt möjligt att bygga stora sjukhus i trä. Projektet har berört de flesta delar som kan vara aktuellt för ett sjukhusbyggnad. Genomgången inom brand, ljud, vibrationer och bärförmåga visar att i de flesta fall uppfyller dagens trälösningar de krav som kan komma att ställas för en vårdbyggnad. Det finns dock ett antal lokaler inom en sjukhusbyggnad där det är tveksamt om ett träalternativ är konkurrenskraftigt, exempelvis utrymmen med störningskänslig utrustning. För att komma vidare krävs det några klarlägganden främst inom brand men även bärighet och ekonomi.

Läs hela rapporten här