2016-11-28

Förutsättningar bör finnas för CLT-produktion i södra Sverige

Byggproduktion baserad på skivprodukter av korslimmat virke, så kallat cross laminated timber (CLT), har under senare år haft en mycket stark utveckling på olika marknader över hela världen. Den årliga globala produktionen av CLT är över 700 000 m3 och det mesta av detta tillverkas och används i Europa. Produktionen sker i första hand i Österrike, Tyskland och Schweiz, men även i Baltikum, Finland och norra Sverige.

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen för CLT bör det finnas affärsmässigt utrymme för att även etablera CLT-tillverkning i södra Sverige. En sådan anläggning skulle lokaliseras till Småland och baseras på den småländska skogsråvaran. SHS-förstudien ”Produktion av CLT i södra Sverige” har tagit fram ett tekniskt och ekonomiskt underlag som kan ligga till grund för ett beslut om en sådan investering.

De viktigaste slutsatserna:

  • En investering på 100 miljoner kr i en produktionsanläggning för CLT i södra Sverige kan bli lönsam vid en årsproduktion och försäljning på 10 000 m3.
  • Vid produktion av CLT är lim baserat på polyuretan vanligast förekommande, men brandtekniska undersökningar som genomförts under senare tid tyder på att melaminurea-formaldehyd-lim (MUF-lim) är att föredra.
  • För CE-märkning av CLT-produkter krävs att enskilda lameller, av plank eller bräder, ska vara hållfasthetssorterade som konstruktionsvirke eller limträlameller.
  • Sidobräder från skogsbestånd i södra Sverige har i allmänhet egenskaper som gör dem mycket lämpliga att använda som lameller i CLT-produkter.
  • Tillverkning, försäljning och leverans av CLT kräver ingenjörs- och projekteringskunskap hos leverantören, eftersom denne förväntas ta ansvar för konstruktion och dimensionering av stomme samt tillhandahålla projekteringsstöd.
  • CLT-system baserade på element av typen helformat (våningshöga element med längder >16 m) ger en mera rationell produktion på byggplatsen än vad system med element av typen halvformat (våningshöga element med längd ~1,25 m) ger.
  • Byggsystem med element av typen helformat bör leda till att totalekonomin för ett projekt förbättras jämfört med om system med element i halvformat används.

 

Även om lönsamhet kan nås vid en årsproduktion av 10 000 m3 så krävs en produktionsvolym på närmare 20 000 m3 för en önskad avkastning på 20 %. När det gäller användning av sidobräder kan konstateras att förekomsten av vankant inte behöver vara ett hinder för användning i CLT-produkter.

Nu gäller det för berörda företag inom sågverksindustrin att fatta beslut om vilka ytterligare undersökningar och utredningar som krävs för att ett investeringsbeslut ska kunna fattas.

Kontaktpersoner
Johan Blixt, VIDA AB, johan.blixt@vida.se, 70-215 37 10
Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet, jan.oscarsson@lnu.se, 070-311 31 48

Läs mer i rapporten från projektet som du kan ladda ner här.