2019-06-24

Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

Målet för det nu avslutade projektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) var framförallt att skapa förutsättningar för att öka användningen av biobaserade produkter och tjänster i byggnadssektorn i Europa samt att öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin.

–Samverkan mellan företagen, akademi och institut har varit viktig för delprojektens resultat och för fortsatt kunskapsuppbyggnad, säger Marie Johansson, forskare på RISE som var innovationsprojektledare för Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB).

Det här stora projektet har haft en mängd delprojekt med olika inriktningar som man kan läsa om på projektets hemsida. Här ger vi bara ett exempel ur mängden.

Digitalisering ger snabbare trähusindustri
Det industriella trähusbyggandet går allt snabbare. Idag tar det bara fyra till fem veckor att få färdigt ett byggprojekt i fabrik. Att korta projekteringstiden inför att en produktion startar är därför högintressant.

Inom FBBB har två projekt tillsammans med flera trähusleverantörer undersökt hur man effektivisera produktionen och hur olika informationsflöden kan länkas ihop. Projekten handlade om att skapa informationsflöden för produktionssystem och informationsflöden i värdekedjor.

Här kunde företagen få en större förståelse för informationsflöden och vad som är möjligt. En ökad digitalisering skulle till exempel kunna ge bättre beräkningar av materialåtgång i produktionen och över så kallat löst material som skickas med ut till byggplatsen. Dessutom skulle man spara tid genom att bara lägga in informationen en gång och få ett säkrare underlag. Ett arbete man gjorde i ett företag var att enas om hur olika komponenter ska benämnas och relateras till varandra vilket ger en spårbarhet för material och underlättar när man länkar ihop olika IT-system. Arbetet i delprojektet leddes av Gustav Jansson, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Hur tas kunskaperna vidare?
–Wood First som drivs av Trästad Sverige är ett exempel på ett verktyg där projektets resultat konkret tas tillvara. Vi ser också att projektet har gett en grund för initiativ som samverkansprojektet Timber on Top där på- och vidbyggnader på befintliga byggnader står i centrum, berättar Marie Johansson.

–Digitaliseringsprojekten har fått fram kunskaper som många av företagen kommer att ha användning för både på kort- och lång sikt. En ökad E-handel ger också de svenska företagen en ökad exponeringsmöjlighet mot kunder i utlandet, säger Marie Johansson.

Utvecklingen fortsätter också i andra projekt. Ett exempel är ”Uppkopplad byggplats” inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Arbetet kring höga hus fortsätter i ett europeiskt projekt lett av RISE som heter ”Dyna-TTB”. Målet är att ta fram en europeisk designguide om höga byggnader i trä.


Fakta om FBBB

Innovationsprojektet Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB) pågick i tre år och avslutades vid årsskiftet 2018/2019. Projektet koncentrerade sig på tre värdekedjor, snickeriprodukter, nybyggnation och renovering. Elva delprojekt samlades inom fyra olika delområden: omvärldsfaktorer, marknadsförutsättningar och affärsmodeller, processutveckling samt produktutveckling. Innovationsprojektets totala budget var 55,4 miljoner kronor och finansierades av industrin tillsammans med Vinnova, Formas och Energimyndigheten via Bioinnovation.

Såddfinansiering från Smart Housing Småland
Det här är ett av de forskningsprojekt som fått såddfinansiering från Smart Housing Småland. Läs mer om såddfinansiering här.