2019-01-15

Fuktsäkerhet vid massivträbyggande

I träbyggbranschen finns uppfattningen att KL-trä är så massivt att man kan bygga fuktsäkert även om det exponeras för nederbörd under byggtiden. Det saknas dock studier som verifierar detta och risken är att det uppstår mikrobiella skador med efterföljande kostnader, redan under byggtiden vilket skulle kunna riskera KL-träs rykte.

Det pågår redan nu ett fältmätningsprojekt där två byggen utan väderskydd studeras (Fuktsäkerhet vid massivträbyggande etapp 1, SBUF ID:13548).

I den här Smart Housing-förstudien ”Fuktsäkerhet vid massivträbyggande – förstudie laboratorieförsök” ska klimatet i fältmätningsförsöken återskapas under kontrollerade former i laboratorium. Genom att man skapar samma klimat kan resultaten från de två olika projekten jämföras.

Mål – ökad kunskap och utvecklad plattform
Målet för förstudien är att utveckla en plattform för att kunna verifiera nya lösningar och öka kunskapen om hur KL-trä konstruktioner (inklusive skarvar, anslutningar och infästningar) påverkas vid nederbörd under byggtiden. Detta för att kunna avgöra om det finns behov av väderskydd eller andra åtgärder då man bygger med KL-trä.

En försöksuppställning med andra vanliga klimat och förhållanden utvecklas för att identifiera kritiska kombinationer. Detta kommer att lägga grunden för en mer omfattande studie där man tar med ”alla klimat” för att kunna ge rekommendationer om hur KL-trä ska hanteras under byggtiden för att undvika problem.

Fukt och mikrobiologisk påväxt på KL-trä studeras i laboratoriemiljö
Resultat från mikrobiologiska analyser av materialytor i fält- och labb kommer att jämföras med beräknade resultat. Dessutom studerar man kritiska fukttillstånd hos KL-trä.

Förhoppningen är att man redan från den här förstudien ska kunna ge preliminära rekommendationer för de klimat som studerats.

Projektledare: Lars Olsson, RISE, Lars.olsson@ri.se, 010-516 50 23

Medverkande: Skanska, NCC, PEAB, Martinsons, Byggdialogen och Akademiska hus