2017-03-24

Glas- och träbubblor till inomhuspark

Se här en fantastisk idé till hur man kan kombinera trä och glas. Smart Housing följer projektet med stort intresse.

En publik inomhuspark under böjda glas på en limträstomme kan bli verklighet vid S:t Eriksplan i Stockholm. Det föreslår Utopia arkitekter i samarbete med Glasbranschföreningen och Sveriges Träbyggnadskansli.

De senaste årens starka fokus på produktion av nya bostäder i allt snabbare takt har gjort att allt för lite uppmärksamhet har ägnats åt vad som händer mellan husen och de publika platserna som är fritt tillgängligt för alla.

Tanken är att uppföra den i form av en bärande limträkonstruktion klädd i välvt glas. Den består av sammanlagt sex sammanlänkade ellipsoid-lika volymer av varierande storlek och form. De smäckra träbjälkarna gör byggnadernas fasader i princip helt transparenta, samtidigt som de invändiga pelarlika partierna blir mer täta och ger de resliga volymerna en känsla av stabil förankring.

Materialen trä och glas ger en lätt och elegant byggnad som med sitt grönskande innehåll och flödande belysning kommer att utmärka sig som ett landmärke i stadsbilden. Parken är starkt integrerad med sin omgivning och lätt tillgäng för allmänheten rent fysiskt. Entréer och passager blir generösa, välkomnande och kopplas tydligt till omgivande rörelsestråk för fotgängare.

Byggnaden blir knappt 23 meter hög, i nivå med takfoten på intilliggande hus, och får en yta på cirka 1 500 kvadratmeter.

Läs mer om projektet här på Utopias hemsida.