2018-05-09

Glas på trä för fasader med lågt underhåll

Vinnova har beviljat den såddfinansierade ansökan om hypotesprövningsprojekt ”Glas på trä för fasader med lågt underhåll”.

En tydlig trend just nu är den ökade användningen av trä i byggande – även i flerbostadshus. Arkitekter och beställare vill ofta signalera att det är en byggnad i trä genom att använda exteriört trä vilket kan vara en utmaning.

Att kombinera glas och trä innebär en vidareförädling av träråvaran och skulle kunna bli en ny produktkategori för fasader. Glaset skulle fungera som barriär mot direkt påverkan från extern miljö och ge en yta som är enklare att underhålla, vilket är viktigt för fastighetsägare och -förvaltare. I en glasfasad skulle det nya fasadelementet kunna användas i delar där man inte önskar transparens.

I projektet kommer man att skapa och utvärdera olika kombinationer av glas-, trämaterial med laminat eller lim ur tekniskt (LCA, fukt, temperatur och brand) samt gestaltningsmässigt perspektiv.

Marknadspotential och konkurrenskraft undersöks också och jämförs med liknande fasadsystem.

Målet är att lägga grunden för ett mer omfattande projekt där man studerar frågorna och hur de långsiktigt kan bidra till hållbart byggande samt stärka trä- och planglasindustrins konkurrens- och innovationsförmåga.

Projekttid: 1804-1901

Partners: RISE, ACC Glasrådgivare, GFAB sweden, North East Trading och Sika Sverige

Projektledare: Rune Ziethen, RISE Träbyggande och boende, rune.ziethen@ri.se, 010-516 5131