2018-02-22

Hur ska man stödja utvecklingen av stadsinnovationer?

Vinnova har kommit med en ny rapport som relaterar till Smart Housing Smålands innovationsmiljö.

Sedan 2013 har Vinnova investerat i innovationsplattformar i syfte att stödja utveckling av starka innovationsmiljöer i städer. Under 2017 gjordes en uppföljning av satsningen som sammanfattas i en rapport genomförd av Länka Consulting.

Man har haft ambitionen att adressera några av de utmaningar som städerna står inför i syfte att stärka innovationsförmågan kopplat till stadsutveckling. Man utgår från vikten av ett förstärkt helhets- och plattformsperspektiv, en lokal behovsbild och en stärkt samverkan mellan aktörer som kan möjliggöra för utbyte av information, kunskap, problembeskrivningar och lösningsförslag. Rapportens syfte är att utifrån lärdomarna från innovationsplattformarna ta fram ett underlag för diskussion om kommande programutveckling på Vinnova.

Rekommendationer kopplat till Vinnovas genomförande:

  • Undvik en för ”tight” och specifik definiering av aktiviteter i förväg och i form av arbetspaket.
  • Fortsätt och förstärk en lärande och experimentell ansats i kommande satsningar.
  • Säkra systemperspektivet kopplat till innovation i stadsutveckling genom ett långsiktigt samarbete mellan nationell och lokal nivå.
  • Agera medaktör i utvecklingen av mer innovation i stadsutvecklingen. De lokala behoven och förutsättningarna i mötet med de nationella förväntningarna på innovation har förutsättningar att skapa dynamik och utveckling.
  • Säkra intern samverkan på Vinnova för att förstärka satsningen utifrån viktiga perspektiv (stadsutveckling, innovationsledning, social innovation och så vidare).
  • Agera långsiktigt i utvecklingen av innovationsplattformarna exempelvis i form av ett långsiktigt samarbete med städerna.

 

Hela rapporten kan du ladda ner här.