2021-01-12

Inventering visar stora behov av aktiviteter kopplat till forskning, utveckling och innovation

En rykande färsk behovsinventering har precis genomförts av Smart Housing Småland. Inventeringen av behov har gjorts bland beslutsfattande personer i ledande positioner i utvalda företag inom trä och glasrelaterad industri.

– För en innovationsarena som Smart Housing Småland är det av stort intresse att ha en aktuell bild av hur målgruppen ser på frågor kring forskning, utveckling och innovation, säger Kirsi Jarnerö, processledare för Smart Housing Småland.

En behovsinventering har därför genomförts hos 62 företag som är verksamma inom branscherna för industriell produktion av trähus inklusive underleverantörer respektive vidareförädling av planglas i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Hallands län.

Resultaten visar att en mycket stor andel av företagen redan idag arbetar med utvecklings-och innovationsfrågor (97 % respektive 89 %), och 65 % arbetar med forskningsfrågor, dock gör mycket få det systematiskt. – Det faktum att frågorna finns på bordet är dock positivt då förutsättningarna och mognaden för fortsatt utveckling av dessa områden därmed förmodligen är god, säger Kirsi Jarnerö.

Resultaten visar en tydlig tendens att en stor majoritet av respondenterna har behov av fler aktiviteter relaterat till forskning, utveckling och innovation inom ett flertal områden samtidigt. Behoven är särskilt stora inom områdena material, produkt/tjänst, digitalisering, produktionseffektivitet samt miljö och kvalitet. För områdena automation/robotik, kompetensutveckling, marknad och logistik ser ungefär en tredjedel av respondenterna behov av aktiviteter relaterat till forskning, utveckling och innovation.

Behov av stöd att arbeta med forskning, utveckling och innovation finns hos en stor del av respondenterna. Ett nästa steg för Smart Housing Småland är att titta på hur innovationsmiljön enskilt och i samverkan med andra aktörer skall kunna möta dessa behov kommande år.

Analysen har finansierats av Smart Housing Småland och Region Halland. Arbetet har varit ett samarbete med projektet KVIST och har utförts av Magnus Falk på RISE och Ulrika Wikander på Träcentrum.

Huvudfinansiärer till Smart Housing Småland är Vinnova tillsammans med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Här kan du läsa hela rapporten: Smart Housing Småland Behovsinventering företag 2020

För frågor kontakta: Kirsi Jarnerö, processledare Smart Housing Småland: kirsi.jarnero@ri.se