2015-12-10

Kurser inom hållbart byggande och träförädlande industri

Våren 2016 ger Linnéuniversitetet ger följande kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri:
– Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer
– Brandteknisk dimensionering av trähus
– Tillämpad FEM

Kurserna är avgiftsfria och går på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. Deltagarna träffas på universitetet vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans. Kurserna omfattar mellan 5 och 7,5 hp. (7,5 hp motsvarar fem veckors heltidsstudier.)

Flexibel och integrerad automation i träindustriella processer, 7,5 hp
I kursen undersöker vi möjligheterna att effektivisera produktion genom automation. Vi belyser speciella utmaningar kring trämaterialet. Vi utgår från synsättet att automatisera med en mänsklig inverkan och beaktar människans roll i systemet. Målet är att åstadkomma ett automatiserat system där människans kapacitet utnyttjas och där systemet är integrerat så att processen från idé till färdig produkt blir optimal.

Brandteknisk dimensionering av trähus, 5 hp
Kursen riktar sig i första hand till konstruktörer, konsulter och brandingenjörer som vill utveckla sin förmåga att dimensionera träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kursen behandlar även brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, kontroll under byggtid och användning av trä som synligt ytskikt i byggnader.

Tillämpad FEM, 7,5 hp
Kursen vänder sig till beräkningsingenjörer och konstruktörer med intresse för modellering och simulering genom att använda finita element metoden (FEM). I kursen kommer simuleringar att göras i mjukvarorna Matlab-CALFEM och ABAQUS. Exempel kommer att presenteras för att illustrera modellering med hjälp av script och användardefinierade subrutiner.

Mer information hittar du på Lnu.se/ehtb

Anmälningstid
Observera att det är möjligt att anmäla sig till kurserna fram till två veckor före kursstart.