2023-11-30

Långsiktigt hållbara försörjningskedjor ger ökad konkurrenskraft inom den småländska trähusindustrin

Produkter och systemlösningar för hållbart byggande och livsmiljöer baserade på den unika, förnybara träråvaran uppvisar växande marknadsandelar inom samhällsbyggandet. En ökad efterfrågan på attraktiv träråvara medför emellertid att industriella trähustillverkare möter utmaningar kring materialförsörjning och växande krav på hållbara processer.

Smart Housing Småland har finansierat förstudien ”Säker tillgång på råvara – Effekter av olika ekosystemutformningar” som fokuserat på råvaruförsörjning. Förstudien ledde fram till att Strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna att den 28 mars 2023 beslutade ge närmare 5 miljoner kronor till projektet R3 (Risk, Resiliens och Reuse) som ska skapa förutsättningar för resurseffektiva, motståndskraftiga och cirkulära försörjningskedjor. Projektet medfinansieras av Region Kronoberg, Region Jönköpings och Region Kalmar län och omfattar totalt närmare 12 miljoner kronor.

– Vi avser att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara leverantörsrelationer mot bakgrund av att det ofta råder brist på planering av försörjningskedjor vilket medför långa ledtider och ineffektivt resursutnyttjande, säger Jenny Bäckstrand, projektledare för R3Wood och docent på Jönköpings universitet.

För att trähusföretag i Småland ska öka sin konkurrenskraft så måste de ta plats i de globala värdekedjorna. Här möter inte minst små och medelstora företag avgörande utmaningar som handlar om att vidta åtgärder för att minska utsläpp samtidigt som de ska bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. All utveckling pekar på att företagen behöver utveckla cirkulära affärsmodeller och att arbeta resurseffektivt med växande krav på klimateffektiva processer och energiprestanda.

Marknadsaktörer har att växelvis hantera perioder med materialbrist och perioder med svag orderingång men med konsekvent ökande krav på hållbara byggprocesser. Övergången till hållbara processer i företagen ställer krav på digitalisering, återbruk av produkter och hållbara produktionsprocesser. Allt förutsätter säker tillgång på råvara och effektiva försörjningskedjor.

Snabba på omställningen till cirkularitet

Erfarenheterna från förstudien ”Säker tillgång på råvara – effekter av olika ekosystemutformningar” bildar underlag för det omfattande projektet R3 (R3 står för risk, resiliens och reuse). Industriella trähustillverkare och företagen i deras försörjningskedja, utgör den primära målgruppen för ”R3”-projektet. Företag har att periodvis hantera utmaningar med materialbrist i kombination med prisökningar på träråvara och ökad efterfrågan till perioder med kraftig nedgång på efterfrågan.

Det är också ett faktum att omställningen till cirkulär ekonomi bör ske snabbare och att återbruk av material måste inkluderas i produktutbudet. R3-projektet tar sikte på små- och medelstora företag, SMF:er, som ofta saknar tillräckliga egna resurser för att driva den här formen av innovations- och utvecklingsarbete.

R3 är en utveckling av förstudien ”Trälogistiklyftet 2025” som finansierades av Smart Housing Småland och genomfördes vinter/vår 2022 samt fortsättningsstudien ”Säker tillgång på råmaterial – Effekter av olika ekosystemutformningar” som slutfördes under hösten 2022. Förstudien omfattade intervjuer med branschrepresentanter samt fallstudier avseende tre företag. Samtliga bland dessa företag har tydligt indikerat behovet av R3 projektet och sina intentioner att medverka.
– Det råder ingen tvekan om att det kommande projektet R3 är av strategisk betydelse och väcker ett engagemang inom den berörda trähusindustrin, säger Jenny Bäckstrand.

Projektidén för R3 har sin bakgrund i ett flertal olika initiativ och projekt och har initierats utifrån
företagens strategiska behov och utmaningar de kommande åren. Att utveckla industriella
trähustillverkares försörjningskedjor har identifierats både av forskare på Tekniska högskolan i Jönköping samt av Industricoacher på Träcentrum i flera projekt, bland annat KVIST. Behovet har funnits under ett flertal år och har också lyfts i den Småländska
Skogs- och trästrategin samt i Smart specialiseringsutredningarna i Region Kalmar, Kronoberg
och Jönköping.

Ökad innovationskraft och lägre kostnader

Utveckling av försörjningskedjor är en kritisk aktivitet för att bibehålla och utveckla den industriella trähusproduktionen i Småland. Komplexiteten i dessa nätverk gör att det krävs mer forskning och innovation kring dessa processer. Projektet syftar till att stödja trähusbranschen i regionen genom att skapa förutsättningar för resurseffektiva, resilienta och cirkulära försörjningskedjor.

– Projektets mål är att trähusföretag ges möjlighet att förbättra sin riskmedvetenhet och även ges bättre förutsättningar att i större utsträckning använda återbrukade material. Vi vill bistå dem i att utveckla försörjningskedjor på ett strategiskt sätt så att de blir mer resilienta vilket leder till ökad innovationskraft, ökad tillväxt och ökad konkurrenskraft. Det handlar också om att skapa långsiktigt hållbara leverantörsrelationer, säger Jenny Bäckstrand.
Inom projektet ska tillämpas ett strukturerat, beprövat och dokumenterat arbetssätt som har tagits fram genom en interaktiv projektmodell inom arbetspaketen Risk, Resiliens och Reuse. Projektet ska därmed ge trähusföretag avsevärt bättre motståndskraft i tider av osäkerhet.

– När projektet avslutas är det tänkt att metodik och arbetssätt kan nyttjas av företagen för att förbättra sin konkurrenskraft och vi kan också utforma kortare utbildningar för företagens medarbetare baserade på projektets erfarenheter. Vi är tämligen övertygade om att bolagen genom effektivare försörjningskedjor kan minska sina kostnader och därmed förbättra sina möjligheter att konkurrera på marknaden, säger Jenny Bäckstrand.

Betydande trähusindustri i Småland

Industriella trähustillverkare tillverkar små- och/eller flerbostadshus i trä och leverantörer är företag som levererar produkter såsom fönster, dörrar, golv, kök, badrum och beslag. Tillsammans benämns dessa som trähusindustrin. Inom en 15 mils radie från Jönköpings län har cirka 75 procent av företagen inom träindustrin som lokalisering. I den cirkeln, som inkluderar Region Kronobergs län och Region Kalmar län, finns det ungefär 650 företag inom träbearbetande industrin. I de tre Smålandsregionerna finns såväl trähustillverkare som leverantörer.

Projektet är omfattande, tillmäts stor betydelse och bygger även in och nyttjar erfarenheter från andra branscher.
– Effektiva och hållbara leverantörskedjor har varit en nyckelfaktor bakom andra industrinäringars framgångar, säger Jenny Bäckstrand.

Projektorganisation

Projektägare och projektledare är Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Träcentrum Nässjö Kompetenscentrum AB (TC) är samverkanspart. Projektledningen består av en operativ projektledare från JTH och en administrativ projektledare från TC. Projektledare är Jenny Bäckstrand, docent i logistik, fokus på inköp, leverantörsrelationer och kommunikation i försörjningskedjor, JTH. Här återfinns Anna Fredriksson, Gästprofessor från LiU, Helena Forslund, Gästprofessor från LNU, Fredrik Tiedemann, doktor i produktionssystem, Ewout Reitsma, doktor i företagsekonomi, två nyrekryterade doktorander samt Anna Kaisa Kähkönen, internationell gästprofessor (LUT i Finland).

Läs hela slutrapporten