2018-03-21

Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling

Den 14-15 mars hölls de årliga Trähusdagarna arrangerade av RISE i samarbete med Trä- och möbelföretagen och Smart Housing Småland. 200 inbjudna deltagare och 30 utställare fanns på plats. Årets tema var ”Modernt trähusbyggande i hållbar utveckling” med fokusområdena energi, miljö, automation och digitalisering samt fönster och dörrar.

Här presenterar vi några nedslag från det gedigna programmet.

Claes Hansson, ordförande i TMF branschgrupp Trähus, inledde dagarna och tog upp problemet med att Sveriges 291 kommuner ibland agerar som enskilda Boverk där tjänstemäns tyckande kan styra. Han efterlyste enhetliga byggregler och långsiktiga regler för bostadsfinansiering.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson talade om Regeringens politik för ett hållbart bostadsbyggande och konstaterade att det är av vikt att vi har trähusproduktion i hela Sverige. Han vill se en ökad industriell produktion och digitalisering för att hålla ner kostnaderna.

Anders Sjelvgren, Boverket talade om vägen mot enklare och effektivare bostadsbyggande. Han tog upp det grundläggande behovet av bostäder och problemen med att brist på tillgång har drivit upp priset. Nu behöver man bygga för bredare grupper och arbeta med ett mer diversifierat byggande då man bor annorlunda nu än förr. Boverket tittar på hur man ska ändra byggreglerna för att tillmötesgå dagens behov. Han konstaterade också att den befintliga bygglovsprocessen inte är anpassat till det industrialiserade byggandet.

Erik Augustsson, Töreboda, Moelven talade om världens högsta trähus, Mjöstornet som byggs i Norge och som du kan läsa mer om här.

Robin Ljungar från TMF talade om cirkulära materialflöden och hur 80 % av miljöpåverkan avgörs redan i designstadiet. Man har identifierat följande utmaningar: kemikalier och farliga ämnen, att deklarera innehåll, separerbarhet, spårbarhet, kvalitetssäkring, underhåll, livslängd, uppgradering och kundnytta. Då det gäller teknisk uppbyggnad gäller det att minimera antalet material, se till att de är återvinningsbara, se upp med livslängden, se till att de är möjliga att renovera/uppgradera och att sammanfogningar inte är permanenta.

Anders Rosenkilde, TMF som är med i Boverkets byggråd berättade om aktuella guider och mallar.
Dokument som kommunerna vill ha har tagits fram:

 • Konstruktionsdokumentation
 • Kontrollplan, tillsammans med KARF – kontrollansvarigas riksförbund
 • BBR rekommendationer och tolkningar
 • Besiktningsmannaboken 2016 – handbok för besiktningar av nybyggda småhus
 • Beräkningsverktyg TMF energi; småhus och flerbostadshus. BBR 24 (till juni) och BBR25, utb. 2 ggr per år, abonnemang möjligt.
 • Certifierade trähusbyggare; flest fel vid montaget. Mål är att trähus monteras bara av certifierade trähusbyggare.


Kurt Eliasson
från Regeringskansliet berättade om projektet Modernare byggregler. Han berättade om kommitténs pågående arbete med miljöpåverkan i byggprocessen, om insamlandet av fakta och synpunkter gällande byggreglerna och om förslagen i standardbetänkandet. Under frågestunden framfördes bland annat att det vid industrialiserat byggande är viktigt med förutsägbarhet vid tolkning av byggreglerna och att de tolkas lika av olika kommuner.

Identifierade problem miljöpåverkan:

 • Materialproduktion står för största andelen av miljöpåverkan, inklusive klimatpåverkan och spridning av farliga ämnen
 • Resurseffektivare materialanvändning
 • Saknas spårbarinformation om byggmaterial och deras innehåll

 

Byggregler – synpunkter rundabordssamtal nationellt:

 • Mer användarvänliga
 • Målgruppsanpassas
 • Framtidssäkra (flexibla boendeformer)
 • Tydliggöra syfte
 • Antalet byggregler minskas
 • Skilja på bör- och ska-krav
 • Funktionskrav ger utrymme för innovation och flexibilitet
 • Detaljerad handbok önskvärd hos vissa
 • Gärna nordiska regler

 

Översyn kontrollsystemet:

 • Kompetensbrist i tillämpningar
 • Kommuner tolkar olika
 • Ökad tillsyn och kontroll behövs efter färdigställande

 

Bildtext: Anders Sjelvgren, Boverket var en av dagens talare.