2021-03-26

Ny ProWood doktor – Roaa Salim

Hur kan man fatta välgrundade beslut kring automatiserade produktionssystem i trämanufaktursindustrin? Det är ämnet för Roaa Salims doktorsavhandling.

Fredagen den 12 mars försvarade Roaa Salim framgångsrikt sin avhandling om automationsbeslut i trämanufakturindustrin vid en disputation vid Jönköping University.

Syftet med Roaas doktorandprojekt var att ta reda på hur man kan stödja arbetet med att fatta välgrundade beslut kring införandet av nya produktionssystem, med högre grad av automatisering, inom trämanufaktursindustrin.

Studerat hos företag

Avhandlingen bidrar med ökad kunskap om innehåll och processer för sådana automationsbeslut. Den bygger på studier om hur man genomfört automationsbeslut på ett flertal företag och för olika produktionsprocesser.

Studierna har identifierat ett antal aspekter som är viktiga för automationsbeslut. De omfattar också processer som leder till automationsbeslut och exemplifierar potentiella fallgropar för trämanufaktursindustrin.  Olika strategier som kan användas för att stödja beslutsfattande relaterat till automation har tagits fram.

Avhandlingen pekar också på en del av de utmaningar och drivkrafter som finns för att öka automatiseringsgraden i trämanufakturindustrin.

Varierande råvara

Några drivkrafter som kan nämnas är att minska risken för arbetsskador och belastningen för dem som arbetar i industrin, andra drivkrafter handlar om ökad effektivitet med aspekter som ökad produktionshastighet och konkurrenskraft. Utmaningar är bland annat den stora variationen i råvaran men också faktorer som att få leverantörer av automatiserade system är anpassade för träindustrin.

Roaa Salim har bedrivet sina doktorandstudier inom industriforskarskolan ProWood, finansierad av KK-stiftelsen, med handledning från både Jönköping University och Linnéuniversitet. Som industridoktorand var Södra Skogsägarna det företag Roaa var kopplad till och arbetad i projekt under sin forskarutbildning.  Smart Housing Småland deltog i arbetet att samla konsortium för ansökan till KK-stiftelsen och deltar i ledningsgruppen för ProWood.

Opponenten vid disputationen var Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå tekniska universitet. Avhandlingen kan nås på http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1526707/FULLTEXT02.pdf